Локацията ни от Paradise Center се премести в Park Center, ниво партер

GiftCard - Общи условия

В сила от 18.06.2024

изтегли като pdf

Настоящите Общи Условия („ОУ“) представляват договор, сключен между Айкарт АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, Бизнес Парк Варна № Б1, п.к.9009, с ЕИК: 175325806, електронен адрес: support@giftcards.eu, лицензирано и регулирано от Българска Народна Банка като Дружество за Електронни Пари по смисъла на Директива 2009/110/EO за Електронни Пари („ДЕП“) с лиценз номер 4703-5081/25.07.2011, пълноправен член на Mastercard VISA (наричано по-нататък „Издател“ или „Айкарт“) и Клиента.

Този Договор ще има действие от датата на приемане от Клиента („Дата на влизане в сила“).

 

1. Дефиниции

Следните дефиниции се ползват в настоящия Договор:

„Договор“ означава, настоящите Общи Условия, както и Писмено потвърждение за приемане, подписано от Издателя и Клиента,

„Представител“ означава дружество, различно от Издателя, регистрирано като Представител на Издателя;

„Клиент“ означава физическо или юридическо лице, което встъпва в делови отношения с „Айкарт“ АД за издаването на GiftCard Карта;

“Корпоративен Клиент” е бизнес клиент – юридическо лице, който поръчва и закупува Карта и я предоставя на своите служители или трети лица за ползване.

„Имейл на Клиента“ означава електронната поща, предоставена от клиента по време на сключване на Договора или закупуване на GiftCard Картата;

 „Картова организация“ означава Mastercard International (“Mastercard”), VISA Europe (VISA), JCB Europe (“JCB”) или всяка друга картова асоциация или организация, включително компания-майка, дъщерно дружество, свързано лице или правоприемник на всеки от тях, в които Издателят притежава членство и е лицензиран да издава Карти и приема плащания, включително чрез Интернет или чрез Карти на такава картова организация.

„Оспорване“ означава процедура, при която Издателят нарежда обратно цялата или част от сумата по трансакцията на институцията, извършваща приемане на плащането, в съответствие с правилата на Картовите организации.

 „Потребител“ е клиент физическо лице, който ползва Услугата за лични нужди, различни от неговата/нейната търговски или професионални нужди или дейности. Всяко друго физическо или юридическо лице, ползващо Услугата за търговска или професионална дейност не е потребител и някои части от ОУ не се прилагат за лица, които не са потребители или са уредени по различен начин.

„Спорове“ са всички неразбирателства, оплаквания, съдебни спорове, уговорки и/или други такива противоречия между Издателя и Клиента, произтичащи от този Договор или от използването на Услугата, или от всеки приложим закон;

 „Електронни пари“ означава електронна стойност, издадена от Издателя при получаване на средства за целите на извършване на платежни операции, която е регистрирана в електронна форма в Регистъра за електронни пари в информационната система на Издателя и обозначена като Баланс на Клиента, която представлява иск на Клиента срещу Издателя за обратно изкупуване. Електронните пари не са депозит. Електронните пари, и в това число Услугата, не са предмет на никакви Компенсационни схеми за финансови услуги и на никакви публични или частни застрахователни схеми.

„Партида електронни пари” е партида в Регистъра за електронни пари в информационната система на Издателя, водена на името на Клиента, която съдържа електронната стойност на закупените електронни пари от Клиента.

„GiftCard“ или още наричана „Карта“ е платежен инструмент с логото на Издателя и на една от Картовите организации, издадена от Издателя и даваща възможност на Клиента да подава платежни нареждания за платежни трансакции с електронни пари. Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характеристки, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики, със или без имена на картодържателя (неперсонифицирана с име). Картата е платежен инструмент, свързан с партидата електронни пари на Клиента и предоставя достъп до електронните пари на Клиента. GiftCard може да бъде физическа пластика или Виртуална карта. Виртуалната карта GiftCard може да бъде използвана от Клиента единствено за онлайн трансакции.

„Потребителски интерфейс на услугата“ или „GiftCard Система”, https://giftcards.eu или всички свързани URL (Уебсайт за Услугата) или всеки друг домейн, софтуер или мобилно приложение, осигурени от Издателя, достъпни от Клиента през Интернет, представляват информационната система на Издателя, употребявана като платформа за регистрация на Клиенти, сключване на договори, поръчка на платежни карти и която предоставя на регистриран Клиент, на когото е издадена Карта, неплатежни операции като извършване на справка за баланса на средства към платежния инструмент, както справка относно извършените с Картата трансакции.

 „Продукти и Услуги“ означа всяка цифрова или реална стока, услуга, продукт, цифрово съдържание, съвет, мнение, оферта, предложение, изявление, данни или друга информация, изобразена, разпространена, закупена или платена чрез Картата.

 „Валути, поддържани от Издателя“ означава различни валути, включително Основна валута, определена по-долу, поддържани от Издателя в периода на предоставяне на Услугата, в които Издателя издава електронни пари, публикувани на уебсайта на Издателя за Услугата.

 “Основна валута на GiftCard” е валутата, избрана от Клиента като валута измежду Валутите, поддържани от Издателя при заявката за Карта GiftCard.

 „Идентификационни данни за достъп“ или „Идентификационни детайли за достъп“ означава всички персонализирани защитни характеристики на GiftCard Картата и Потребителския интерфейс като потребителско име и парола, PAN, дата на валидност, ПИН, CVV код, CVC код или други подобни кодове, защитни кодове и всяка друга уникална и/или идентифицираща информация, която Издателят предоставя на Клиента за ползване на Карта GiftCard и/или достъп до GiftCard партидата електронни пари.

„Издател“ е Айкарт АД;

„Платежна операция“ е трансакция с електронни пари, извършена чрез валиден платежен инструмент GiftCard Карта. В съответствие с функциите и целите на Услугата, видовете платежни операции, които ще могат да се извършват с GiftCard Карта, са ограничени до плащане на ПОС терминал, плащания в Интернет за стоки и услуги и изкупуване на електронни пари от Издателя. Ограничения на платежните операции са публикувани в Тарифата и на сайта за Услугата. Издателят може да подобрява, разработва, да налага или премахва ограничения, или да изменя платежните операции, осъществими чрез услугата, едностранно и без съгласието на Клиента;

„Неплатежна операция“ означава операция по преглед на баланса, история на трансакциите, извлечения, предоставяне на обезпечение на задължения (ако е приложимо) и други неплатежни операции, които са включени в Услугата.

„Платежно нареждане“ са всичките указания от Платеца или Получателя към Издателя, нареждащи изпълнение на платежна трансакция, извършени чрез платежните инструменти предоставени от Издателя;

„Платец“ е Клиентът, който подава платежно нареждане;

„Получател“ е Клиентът, който получава сумата по платежната операция;

 „Заявка за поръчка на Карта/и” е приложение към Договора, подписвано от Клиента или действащи според недвусмислени обстоятелства от негово име лица, които поръчват платежни инструменти GiftCard на Издателя, като отбелязват основни параметри като номинална стойност, брой на поръчаните карти и други такива.

„Услуга“ означава Услугата, предмет на Общите условия, наречена “GiftCard”, представляваща издаване на електронни пари при получаване на парични средства, издаване на Карта (GiftCard) при заявка на Клиента и изпълнение на платежни операции с издаден платежен инструмент GiftCard.

„Работен Ден“ е ден, различен от събота, неделя или празник за банките в България.

„Програма White GiftCard” е услуга, която позволява на Клиента да бъде персонализирана неговата Карта при спазване на изброените по-долу изисквания. Без да се засягат клаузите на настоящия договор, Карта, предоставена съгласно тази програма, има същите функционалности както GiftCard, описана по-горе, но се отличава с дизайна си, тъй като тази Програма дава възможност на Клиента да избере дизайн, който желае.

„Уникален идентификатор“ е комбинация от цифри, букви или символи, съобщени от Издателя на Клиента, които трябва да бъдат представени от Клиента при изпълнение на платежна трансакция, за да бъде идентифициран ползвателят на платежната услуга коректно.

"3D-Secure" означава специфична персонализирана защитна функция, която се прилага за всяка онлайн картова трансакция, направена на виртуален ПОС, при поддържащ 3D услугата търговец.

"3D-Търговец" означава правно образувание, което оперира виртуален ПОС, и което отговаря на 3D - защитния стандарт и пренасочва всеки картодържател, извършващ трансакция на виртуален ПОС, към съответния 3D - защитен портал на издателя на Картата.

 

2. Правно отношение

2.1. Предмет на Договора е Ползването на услугата.

2.2. За да ползва Услугата, Клиентът закупува електронни пари от Издателя, които ще бъдат използвани за извършване на платежни операции, описани в дефиницията за Платежна операция или за други цели според този Договор.

2.3. Услугата е достъпна само за Клиенти от държавите членки на ЕИП или от Швейцария.

 

3. Сключване на Договора

3.1. Клиентът трябва да се съгласи с Договора, за да може да използва Услугата. Условие за окончателното сключване на Договора е Клиентът да премине през комплексна проверка съгласно приложимото законодателство. Едва след успешно завършила комплексна проверка, Договорът между Клиентa и Издателя ще се счита за валидно сключен.

3.1.1. Клиентът се съгласява, че част от мерките, които Издателят прилага за изпълнение на задължението си за извършване на комплексна проверка на Клиента включват изискване, събиране и съхраняване на информация и документи за Клиента и дейността му, вкл. копия на документи, представени и заверени от Клиента (съответно от законния представител на Клиент – юридическо лице) или надлежно упълномощен пълномощник.

3.1.2. С натискане на бутона „СЪГЛАСЯВАМ СЕ“, които действие и израз, с настоящото Клиентът приема за негов обикновен електронен подпис в отношенията си с Издателя, Клиентът изразява своето съгласие да предоставя на Издателя изискваните от Издателя документи и да заверява тяхната истинност чрез обикновен електронен подпис и посредством онлайн платформата GitftCard и полага подписа си за това, и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и същият е надлежно подписан и заверен от Клиента.

3.1.3. С натискане на бутона „ПОТВЪРЖДАВАМ И ЗАВЕРЯВАМ“, които действие и израз, с настоящото Клиентът приема за негов обикновен електронен подпис в отношенията му с Издателя, Клиентът потвърждава и заверява истинността на посочената информация и верността на документите, представени от Клиента чрез онлайн платформата GiftCard, с оригиналните им екземпляри и полага подписа си за това, като с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и същият е надлежно подписан и заверен от Клиента.

3.2. Клиентът може да сключи Договора в офис на Издателя или на Представител на Издателя или онлайн на Уебсайта за услугата, като се регистрира и попълни всички необходими елементи с информация в указаните полета на Уебсайта за услугата. В случай, че Договорът се сключва в офис на Издателя или на Представител на Издателя, Клиентът е длъжен да предостави своите идентификационни данни, както и доказателство за последните (като например лична карта или паспорт) на съответния обслужващ служител и да потвърди писмено съгласието си с настоящия Договор.

3.3. Клиентът трябва да предостави актуална, пълна и точна информация и да я поддържа винаги актуална и точна по време на ползване на Услугата. В случай на всякаква промяна в информацията, предоставена от Клиента, Клиентът се съгласява да актуализира информацията в уебсайта на Услугата или при Издателя незабавно.

3.4. Договорът създава правно обвързващо споразумение между Клиента и Издателя по отношение на ползването на Услугата, като е важно Клиентът да го изчете внимателно. Чрез приемане на Договора, Клиентът се съгласява да използва Услугата съгласно изискванията в Договора.

3.5. Клиентът може да приеме Договора:

(a) Съгласявайки се с условията на Договора онлайн, където тази опция е предоставена на Клиента в уебсайта на Услугата; или

(b) Приемайки настоящия Договор писмено в някой от офисите на Издателя или на Представител на Издателя, посредством писмено потвърждение за приемане, предоставена от Издателя, или

(c) Изпращайки съобщение за активация; или

(d) Реално използвайки Услугата. В този случай, Клиентът се съгласява, че Издателят ще третира ползването на услугата от Клиента като приемане на Договора от първия момент на ползване на Услугата.

3.6. С натискането на бутон „Съгласявам се“ или „Приемам“, когато тази възможност е предоставена на Клиента от Издателя чрез Потребителския интерфейс за Услугата, Договорът между Клиента и Издателя се сключва чрез електронни средства за сключване на договори от разстояние (електронен документ), както е определено в Директива 2001/31/EО за електронната търговия и в други приложими закони. Натискането на бутон „Съгласявам се“ или „Приемам“ представлява полагане на усъвършенстван електронен подпис от Клиента и създаване на електронен документ, надлежно подписан от Клиента.

3.7. Клиентът не може да използва Услугата и не може да се съгласява с Договора, а Издателят може временно да преустановява или да прекрати окончателно Услугата или Договора незабавно без предварително известие за Клиента, ако:

(a) Клиентът не е на възрастта, изисквана от закона, за да встъпи в договорни отношения с Издателя или да оперира с платежния инструмент за зареждане за ползване на Услугата;

(b) Клиентът е лице, на което е забранено да му се предоставя Услугата съгласно приложимото законодателство или правилата на Картовите или други организации, или правилата и политиките на Издателя;

(c) Клиентът не е преминал успешно комплексна проверка, в това число, не е бил надлежно идентифициран или идентификацията му не е била потвърдена; или

(d) Издателят по своя преценка установи други причини като риск или неизпълнение на задължения, произтичащи от закона или правоотношения.

3.8. Издателят има право по всяко време да уведоми чрез имейл или чрез телефон Клиента относно несъвместимостта на Клиента с изискванията за предоставяне на Услугата. Решението за отказ зависи само от преценката на Издателя и Издателят няма да носи отговорност за каквото и да е обезщетение.

 

4. Предоставяне и език на Договора

4.1. Копие от Договора или писмено потвърждение за приемане, на която е посочен линк към последния се предоставя на Клиента във форма за отпечатване по време на процеса по приемането му, Копие от Договора, който може да бъде променян периодично, е на разположение на Клиента на уебсайта за Услугата освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

4.2. След приемането на Договора Клиентът има право да поиска да му бъде предоставено копие от него, като линк към Договора за разпечатване ще бъде изпратен на имейла на Клиента, освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

4.3. Договорът ще бъде предоставен на Клиента на български език. В случай, че Договорът е предоставен на Клиента на друг език, то това е само за удобство на Клиента и българската версия на Договора ще има приоритет в случай на разлика.

 

5. Издаване на електронни пари. Заявки за карти, Активация

5.1. Клиентът може да закупи електронни пари чрез плащане на сума, равна на сумата на закупуваните електронни пари и Таксата за издаване, чрез плащане в брой, плащане чрез банков превод или с платежна карта (Кредитната/Дебитната карта), на която Клиентът е оправомощен картодържател или в случаите, когато е позволено от Издателя, чрез плащане в брой. Клиентът се съгласява, че методите на плащане чрез платежна карта или банков превод не са част от Услугата, и са предоставяни на Клиента от Доставчика на платежни услуги, издал неговата платежната карта или открил неговата банковата сметка. Издателят не е отговорен за таксите и възнагражденията, начислявани от други Доставчици на платежни услуги.

5.2. Клиентът се съгласява, че Издателят може по своя преценка да наложи различни ограничения върху броя на Картите, които могат да се закупят, или специални изисквания, или да не приема банкови преводи от определени банки.

5.3. Издателят издава електронни пари и Партидата с електронни пари на Клиента се кредитира със сумата на издадените електронни пари, равна на сумата получена от Издателя, във валутата, определена от Клиента в Заявката . Издателят не е отговорен и не контролира това кога той ще получи средствата от доставчика на платежни услуги на Клиента. Клиентът ще бъде информиран кога електронните пари са били издадени от Издателя.

5.4. Картата не се издава автоматично при закупуването на електронни пари от страна на Клиента. Картата се издава след действително и правилно подадена Заявка от Клиента и след заплащане за сумата електронни пари и заплащане на Такса за издаване чрез метод на плащане, приеман от Издателя. Картата е издадена в една от валутите, поддържани от Издателя, определена от Клиента.

5.5. Клиентът може да подаде Заявка за издаване на Карта (физическа Карта и/или виртуална Карта) онлайн през уебсайта или мобилното приложение на Издателя или в офис на Издателя или Представител на Издателя единствено след валидно сключен договор и успешно премината комплексна проверка.

5.6. Клиентът се съгласява, че заявки за Карти, издадени съгласно Програма White GiftCard ще бъдат подавани чрез Уебсайта на Услугата, чрез мобилно приложение на Издателя на място в офис на Издателя. Заявените дизайни подлежат на одобрение от Издателя и трябва да отговарят на няколко изисквания като: (i) Клиентът трябва да притежава авторски или сходни на тях права върху изображението; (ii) заявеният дизайн не трябва да съдържа изображение от религиозен, политически или сексуален характер; (iii) Дизайнът не трябва да съдържа изображение, което може да бъде заблуждаващо за търговците, приемащи плащания с карти или каквото и да е изображение, неприемливи за Издателя.

5.7. В случай на загубена, открадната или унищожена Карта Клиентът има право да поиска преиздаването ѝ, като следва да изпълни условията на Издателя за преиздаване, които могат да включват удостоверяване на самоличността на Клиента.

Преиздаване на Карта, може да поиска и Клиент, който първоначално е заявил и е получил издадена виртуална такава. Издателят ще преиздаде виртуалната Карта като физическа със сумата електронни пари, която е била налична във виртуалната към момента на преиздаването. Клиентът разбира и се съгласява, че виртуалната Карта ще бъде блокирана за трансакции след преиздаването ѝ като физическа.

Във всички случаи Клиентът разбира и се съгласява, че преиздадената Карта ще бъде валидна до края на оставащия срок на Договора, сключен във връзка с първоначално издадената Карта. Преиздаването на платежния инструмент не няма да удължи срока на Договора.

5.8. В случаите, когато от името на Клиента трето лице изпраща Заявки за карти, те ще се смятат за валидно извършени ако третото лице удостовери представителната си власт.

5.9. GiftCard Картата може да се използва от Клиента след нейната активация. Създаването на валидно правоотношение с Издателя и идентификация и проверка на идентификацията на Клиента е условие за активация на Услугата. Ако няма друга инструкция на опаковката на Картата, активацията се осъществява чрез мобилното приложение на Издателя или като се изпрати SMS със съдържание – 16 цифрения номер на GiftCard. Издателят връща на същия мобилен номер потвърждение за активацията и за валидния ПИН за ПОС и статична парола за 3DS за онлайн трансакции при ползване на Услугата, сумата електронни пари, с които е заредена Картата както и датата, от която се начислява месечната Такса обслужване, определена в Тарифата. Начисляването на месечната такса за обслужване не зависи от датата на активиране. В случай че месечната Такса обслужване е започнала да се начислява преди активацията, съобщението съдържа разполагаемата сума. Всяка виртуална GiftCard, издадена от Издателя, се активира след получаване на покана от virtual@giftcads.eu чрез SMS или имейл от Клиента, онлайн регистрация за Услугата на уебсайта и следване на стъпките за активация, посочени в профила на клиента.

Всяка виртуална GiftCard, издадена от Издателя, се активира след получаване на покана от virtual@giftcards.eu чрез SMS или имейл от Клиента, онлайн регистрация за Услугата на уебсайта и следване на стъпките за активация, посочени в профила на клиента.

5.10. Клиентът трябва да запомни или запази ПИН кода на Картата и статичната парола за 3DS, да съхранява и предпазва Картата, ПИН кода и статичната парола за 3DS от унищожение, загубване, кражба, фалшификация, копиране, неразрешено ползване и други рискове (незаконно ползване) с грижите, които Клиентът полага, за да пази своето имущество. Издателят позволява на Клиента да промени ПИН кода на издадената/ите Карта/и чрез АТМ устройство, за което ще бъде таксуван съгласно Тарифата. В случай, че Клиентът забрави ПИН кода Клиентът трябва да се свърже с Издателя за преиздаване на Картата. Статичната парола за 3DS може да се смени през сайта - https://giftcards.eu/bg/changePin или чрез обаждане в контактния център на Издателя. Клиентът, в допълнение, ще получава еднократен код за потвърждение при всяка онлайн трансакция, в изпълнение на изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389.

5.11. Издателят може да изисква допълнителна информация като условие за продължаване ползването на Услугата или която да му помогне при определянето на това дали да позволи на Клиента да продължи ползването на Услугата или потвърждение валидността на всяка Кредитна/Дебитна карта, използвана за закупуване на Карта GiftCard. Клиентът се съгласява да предостави такава допълнителна информация в разумен срок.

5.12. Доставката се извършва на адрес, посочен от Клиента в Заявката. Страните се съгласяват, че с подписаната от страна на Клиента товарителница, поръчаните Карти се смятат за надлежно предадени. Клиентът се съгласява да поеме всички разходи за доставката на Картите освен ако е написано друго на сайта на Услугата. Клиентът има право да откаже поръчката, което ще бъде третирано като обратно изкупуване по чл. 12 или да потвърди поръчката си и да посочи адрес. GiftCard могат да бъдат доставени на Клиента и от Корпоративен клиент, който ги е закупил предварително от Издателя.

5.13. Издателят изпраща картите неактивирани. Клиентът приема, че картите трябва да бъдат активирани преди използването им съгласно инструкцията, публикувана на уебсайта www.gitfcards.eu или описана на GiftCard опаковката. Щом Картите бъдат получени от него, той трябва да приложи процедурата за активиране на картите, описана на опаковката на Картите или на Уебсайта за съответния тип GiftCard.

5.14. В случаите когато Виртуална GiftCard се издава на Клиент, последният трябва да изпрати виртуалните карти на крайните ползватели в срок до 3 (три) месеца от тяхното закупуване. След изтичане на трите месеца, клиентът може да изкупи обратно електронните пари. Клиентът разбира и се съгласява, че в случай че не изпрати виртуалните Карти на крайните ползватели в установения за това срок, започва да тече предвиденият в т. 11.4. от настоящите Общи условия 6 – месечен период, след изтичането на който Издателят ще начислява месечна такса за обслужване съгласно Тарифата.

5.15. За целите на допълнителна защита на заредените Електронни пари Клиентът може да избере картата да бъде активирана само от посочен от него мобилен номер, избран преди това от Клиента при поръчване на GiftCard през уебсайта или при офис на GiftCard. В случай че клиентът не се възползва от тази опция, Издателят не носи отговорност за възстановяване на Електронните пари, заредени в картата при загуба, кражба или друго подобно обстоятелство, възникнало по време на доставянето на картата.

 

6. Предоставяне на услугата от Издателя

6.1. В някои случаи Клонове или Представители на Издателя ще предоставят цялата или част от Услугата на Клиента от името на Издателя. Клиентът разбира и приема, че Клоновете или Представителите на Издателя се овластени да предоставят услугата на Клиента и че Издателят може да предава лични данни към тях в съответствие с Договора и закона.

6.2. Издателят непрекъснато прави технически нововъведения като промени в софтуера, отстраняване на грешки в софтуера, подобряване на интерфейса на софтуера и подобряване или осъвременяване на интерфейса на мобилното приложение с цел да предостави най-добро ползване на Услугата на своите Клиенти. Клиентът разбира и се съгласява, че обхватът, формата и същността на Услугата, която Издателят предоставя могат да се разширяват периодично без това да води до налагане на нови такси или други утежняващи условия за Клиента без предварително уведомяване на Клиента. Независимо от това, в случаите, в които промяната на Услугата представлява изменение на предварителната информация, която Издателят е задължен от Закона за платежните услуги и платежните системи да предостави на Клиента преди сключване на Договора, като доставчик на платежните услуги, всички такси и комисиони и всякаква друга предварителна информация по смисъла на закона, както и ако промените водят до стесняване на обхвата на Услугата, на Клиента ще бъде дадено предварително предизвестие, както е описано в настоящия Договор.

6.3. Клиентът разбира и приема, че Издателят може да спре предоставянето на Услугата на Клиента, както е предвидено в Договора. Клиентът може да спре използването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да информира Издателя кога Клиентът ще направи това.

6.4. Клиентът разбира и приема, че в изпълнение на свои регулаторни задължения по Закона за мерките против изпиране на пари и Правилника за приложението му и Закона за мерките против финансирането на тероризма, както и всички Директиви, уреждащи тази материя и приложими национални закони в страните от ЕИП, Издателят може да установи общи практики и ограничения относно ползването на Услугата, без предварително да известява за това Клиента, включително, но не само, индивидуални или общи лимити върху стойността или оборота с Картите или трансакции, или други ограничения относно стойността, вида и броя на Платежни операции за даден период или периоди от време. Издателят ще уведоми Клиента за промени в общите практики и ограничения в разумен срок освен ако съществува регулаторна пречка, наложена от горепосочените закони за мерките против изпиране на пари и против финансиране на тероризма за такова уведомяване.

6.5. Издателят може да откаже да изпълни Платежна операция или друго използване на Услугата, ако Издателят има разумни основания да подозира измама, нарушение на приложимия Договор от Клиента или Търговеца, или нарушаване на закона или правилата на Картовите организации или други Организации. Изпълнението на трансакциите може също да бъде забавено поради изпълнение от страна на Издателя на задълженията, които има той съгласно приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако Издателят подозира, че трансакцията включва измама, незаконни или неприемливи дейности. В случай, че Издателят откаже да изпълни Платежна операция или Платежно нареждане, Клиентът ще бъде уведомен, освен ако би било незаконно, или ако това ще компрометира разумните мерки за сигурност.

6.6. Клиентът потвърждава и приема, че ако Издателят прекъсне достъпа до GiftCard партидата електронни пари или до всеки един платежен инструмент, като преустанови използването на Идентификационните данни за достъп на Клиента или блокира Картата/Картите, това може да попречи на достъпа на Клиента до Услугата или до всякакво друго съдържание, което се съдържа в GiftCard партидата, или свързано с електронните пари или платежни инструменти на Клиента.

6.7. Издателят не носи отговорност за отказани платежни операции или липса на Услуга поради недостатъчен баланс в Картата, поради използването на неперсонализираната Карта GiftCard (в случай на Търговци, които не приемат плащания с такива карти) или поради офлайн трансакции (Картите не са приемат за офлайн трансакции, като например плащане на такси на магистрали или подобни, но в случай че такива са извършени, Клиентът не се освобождава от отговорността му за тези офлайн трансакции), или поради липса на Интернет, или проблеми със софтуера или хардуера на Клиента, или надхвърляне на лимитите, установени от Клиента, доколкото Услугата му позволява, или основни лимити, определени от Издателя, или поради всяка друга причина, която е извън разумния контрол на Издателя.

 

7. Използване на Услугата от Клиента

7.1. Клиентът се съгласява да използва Услугата само по начина, позволен от:

(a) Договора;

(b) Лимитите за услугата, така както са публикувани и актуализирани периодично от Издателя на уебсайта за Услугата; и

(c) Всеки приложим закон, регулация или общоприети практики или насоки на релевантната правна система;

7.2. Платежни операции с платежна карта (GiftCard)

7.2.1. Клиентът може да извършва платежни нареждания и операции с GiftCard Картата, свързана с GiftCard партидата електронни пари, държани от Клиента. Платежната операция може да бъде плащане за Стоки и услуги на ПОС терминал при Търговци, приемащи Картата като метод на плащане или други видове платежни трансакции, ако има изрична договорка между Страните. Клиентът разбира и се съгласява, че с Виртуалната GiftCard могат да се извършват единствено плащания на стоки и услуги в Интернет.

7.2.2. Платежното нареждане, извършено с Карта, ще бъде получено от Издателя в електронна форма. Съгласието на Клиента за извършване на платежна операция с GiftCard Карта, както и платежното нареждане стават неотменими, когато Клиентът представи Картата за изпълнение на трансакцията и: (а) чипът или магнитното поле на картата е прочетено от ПОС устройството и/или валиден ПИН е въведен и/или Клиентът подпише разписката от устройството; или (б) като даде Картата или я сложи в терминал и бъде прочетена от терминал за самообслужване; или (в) като предостави данните на Картата (16-цифреният номер, срокът, на който изтича Картата, CVC2 кода) на доставчик на стоки и услуги и му позволи да я използва за плащане на съответната услуга чрез факс, телефон или друго устройство за комуникация.

7.2.3. Платежни трансакции, инициирани от или чрез получателя: Издателят ще изпълни платежна трансакция, инициирана от или чрез получателя, съгласно даденото от Клиента съгласие пред доставчика на платежни услуги на получателя. В случай, че сумата на трансакцията не е ясна към момента на предоставяне на съгласие, на Клиента може да бъде предоставена възможност да се съгласите определена сума да бъде блокирана за целите на изпълнението на въпросната трансакция. В случай, че Клиентът се е съгласил с подобно блокиране, Издателят ще отблокира сумата в момента, в който трансакцията бъде инициирана от или чрез получателя. 

7.2.4. Картата може да бъде ползвана от Клиент, или от трето лице, на което Клиентът е предоставил картата, за което действие Клиентът, който предоставя, носи отговорност. Картите са винаги свързани с електронните пари по партидата на Клиента, който е поръчал Картите и дават достъп до средствата на Клиента.

7.2.5. Клиентът разбира и се съгласява, че извършването на трансакции по захранване на платежни сметки, дигитални портфейли и други сходни платежни инструменти, предоставяни от други доставчици на платежни услуги, чрез издадената Карта не е позволено от Услугата.

7.2.6. Заявки за блокиране и деблокиране на Картите могат да бъдат направени от Клиента.

7.3. Отмяна на неразрешена трансакция и корекция на неправилни платежни нареждания:

7.3.1. В случай на неразрешена или неправилна платежна операция, тя се смята за правилно извършена от Издателя в съответствие с Директивата за платежни услуги и приложимото законодателство. Клиентът може да подаде Молба за отмяна на неоторизираната трансакция или корекция на неправилното платежно нареждане чрез „Контакти“, незабавно в срок от 30 дни след като Клиентът е разбрал за трансакцията, а в случай, че Клиентът е Потребител - и не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране. Този срок не освобождава Клиента от задължението му да уведоми Издателя незабавно в случай на изгубване, кражба, незаконно присвояване или непозволено ползване на Идентификационните данни за достъп и/или Картата и от задължението на Клиента да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, позволени от Услугата или Издателя, за да намали рисковете и вредите. Клиент, който не е Потребител, не може да твърди, че трансакцията не е разрешена поради липса на съгласие за операцията от Клиента.

7.3.2. Издателят ще подпомогне Клиента в разумни граници за отмяната на неразрешена трансакция или на неправилното платежно нареждане, както е задължен за това от Директивата за платежни услуги и приложимото законодателство.

7.3.3. В случай на неразрешена трансакция Издателят ще проведе процедура за доказване на автентичното и точното изпълнение на платежната операция и ако тази процедура завърши в полза на Клиента, Издателят ще отмени операцията и ще върне сумата по Картата на Клиента, след като начисли приложимите такси съгласно Тарифата, в рамките на срока, установен от закона.

7.3.4. Клиентът приема, че Издателят не винаги ще може да отмени неразрешена трансакция или неправилното платежно нареждане в случаите, когато сроковете за Чарджбек процедура или процедура за отмяна пред Картовите организации са изтекли или в други случаи съгласно правилата на съответната Картова организация, в които случаи Издателят не дължи отмяна или обезщетение на Клиента.

7.3.5. В допълнение към всяка друга отговорност, ако има Отмяна, или ако Клиентът загуби Чарджбек или Иск, Клиентът ще възстанови на Издателя всички суми и такси, дължими от Клиента във връзка с Отмяната, Чарджбек, Иск, незабавно.

7.4. Други правила относно ползването на Услугата

7.4.1. Без това да засяга горепосоченото, Клиентът приема и потвърждава, че декларирането и плащането на всички приложими данъци, възникнали във връзка с ползването на Услугата и които според закона се понасят от Клиента, е изключително задължение и отговорност на Клиента.

7.4.2. Клиентът се съгласява, че няма да участва в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи).

7.4.3. Клиентът се съгласява, че няма да възпроизвежда, дублира, копира, продава, търгува или препродава Услугата за каквато и да е цел.

7.4.4. Клиентът приема, че носи цялата отговорност за (и че Издателят не носи никаква отговорност пред Клиента или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията си съгласно Договора и за последиците (включително всички загуби или вреди, които Издателят може да понесе) от всяко такова нарушение.

7.4.5. Издателят може по своя преценка да блокира възможността за определени типове платежни операции общо или за конкретни държави, или в някои случаи, с цел да изпълни изискванията за риск и регулаторни изисквания. Издателят може по своя разумна преценка (например причини, свързани с измама или изисквания за риск или регулаторни изисквания) да наложи ограничения на сумата пари, с която Клиентът може да се разпорежда за определен период от време или за целия период на ползване на Услугата.

7.4.6. Клиентът разбира и приема, че продажбите на Стоки и Услуги са трансакции между Търговеца и Клиента, а не с Издателя или някои от неговите, Представители, освен ако Издателят е изрично обозначен и като Продавач (Търговец) в трансакцията (например при закупуване на други предплатени карти на Издателя или други). Издателят не е отговорен за изпълнението на задълженията от страна на Търговеца.

7.5. Неплатежни операции

7.5.1. Издателят предоставя на Клиента неплатежни операции като проверка на Баланса на електронни пари, сигнализиране за трансакции, история на трансакциите и други, които са достъпни в Потребителския интерфейс на Услугата, но само след регистрация в уебсайта за Услугата Издателят може да подобрява, прилага нововъведения, затвърждава нивото или променя неплатежните услуги без предварително да известява за това Клиента.

7.5.2. Клиентът ще може да наблюдава своите платежни операции в историята на трансакциите по Картата/ите, редовно обновявана, без да бъде таксуван за това и се съгласява да не получава извлечения на хартиен носител. Въз основа на молба от Корпоративен Клиент Издателят може по своя преценка да предостави на Клиента допълнителни извлечения, в хартиен формат или по друг начин, за трансакциите, като в този случай Издателят има право да таксува Клиента разумна административна такса. Издателят има право да начисли на Клиента такса за други услуги с информационен характер предоставяни от Издателя, ако Клиентът не е потребител, като таксата е определена в Тарифата.

7.5.3. В случай че има други такси, начислявани за неплатежни услуги, те ще бъдат посочени в Тарифата.

7.6. Право на интелектуална собственост и ко-брандирани Карти

7.6.1. “GiftCard”,www.giftcards.eu и всички свързани интернет адреси, лога, марки, дизайни, софтуери, интерфейси или други свързани с Услугата, в това число лого и марки на Картови организации са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други права на интелектуална собственост на Издателя или трето лице – лицензодател, (наречени общо „Марки на Издателя“). Клиентът няма право да използва, копира, имитира, преработва или изменя, продава, разпространява или предоставя която и да е от Марките на Издателя без изричното предварително писмено съгласие на Издателя за това.

7.6.2. Клиентът предоставя на Издателя безвъзмездно неексклузивен, непрехвърлим) лиценз за ползване на търговските му марки, вкл. търговски лога и други сходни изображения, както и търговската му фирма на Клиента (наречени общо „Марки на Клиента“) Издателят ще има правото да ползва Марките на Клиента на своите уебсайтове, профили в социални мрежи или в маркетингови материали за промоционални или операционни цели. Издателят може да включва в уебсайта на Издателя линкове към уебсайта на Клиента. Клиентът ще отговаря за всякакви искове или вреди, възникнали за Издателя, произтичащи от непозволена употреба на лого, търговска марка, слоган или дизайн, предоставени от Клиента. Настоящата разпоредба ще продължи да действа и след прекратяването на договорните отношения между Клиента и Издателя. Клиентът може да оттегли съгласието си за използването на Марките на Клиента по всяко време като изпрати съобщение за оттегляне до Издателя посредством публикуваните канали за комуникация на Издателя публикувани на www.giftcards.eu.

7.6.3. Клиентът няма право да издава каквито и да е промоционални или маркетингови материали или съобщения чрез печата (вестници, списания и други), които да съдържат Марки на Издателя без да се е сдобил с предварително съгласие на Издателя (писмено). Нарушаване на тази разпоредба може да доведе до прекратяване на Договора с разумно предизвестие дадено от Издателя.

7.7. Използване на Програма Welcome

7.7.1. Клиентът има право да получи отстъпка или бонус при заплащане цената на стока/услуга в търговски обект, включен в Програма Welcome, в случай, че извърши плащането на физически ПОС терминал изцяло посредством GiftCard. Търговските обекти, включени в Програма Welcome, размерът на отстъпките и вида на бонуса са публикувани на www.welcome.icard.com и могат да бъдат променяни периодично. Отстъпката се отразява на момента, при заплащане на цената на стоката/услугата с GiftCard в търговския обект, включен в Програма Welcome

7.7.2. Отстъпката не се прилага в част от търговските обекти, включени в Програма Welcome, в случай, че към закупената стока/заплатената услуга се прилага сезонно или друго промоционално намаление, определено от търговеца, както и в случай, че се установи или има съмнение, че GiftCard се използва за бизнес цели

7.7.3. За да се възползва от отстъпка или от бонус в търговски обект, включен в Програма Welcome, Клиентът е длъжен: 1. да заплати цената на стоката/услугата на ПОС терминал изцяло посредством GiftCard; и 2. преди заплащане на цената да информира търговеца за желанието си да ползва отстъпка или бонус по Програма Welcome.

7.7.4. Издателят не е страна в отношенията между Клиента и търговеца, включен в Програма Welcome, по повод предоставяните от търговеца стоки и услуги и прилагането на Програмата Welcomе и не носи отговорност за евентуални жалби и спорове, възникнали между търговеца, включен в Програма Welcome и Клиента по този повод, както и при промяна в условията на ползване, вида и размера на отстъпките и на бонусите.

 

8. Идентификационни данни за достъп до Услугата и Мерки за сигурност и Изисквания. 3D Сигурност.  

8.1. Клиентът се съгласява да използва всички Идентификационни данни за достъп, асоциирани с GiftCard партидата електронни пари или Картата на Клиента, само в съответствие с условията на този Договор.

8.2. Издателят предоставя на Клиента всички необходими инструменти за запазване сигурността на Идентификационните данни за достъп, партидата електронни пари GiftCard и на Картата и Клиентът е в състояние да контролира сигурността и да избягва непозволен достъп до своята партида електронни пари или Карта. Клиентът има възможност и е задължен да се свърже незабавно и във всеки един момент с Центъра за връзка на Издателя и да информира Издателя за кражба, изгубване или незаконно присвояване или непозволен достъп или ползване на Идентификационни данни за достъп, на GiftCard партида или на Карта. По тази причина Клиентът носи пълна отговорност за пазенето на Идентификационните данни за достъп в тайна и за предприемането на разумни мерки за запазването им и избягване на загуба, кражба или непозволен достъп до електронните пари или Картата.

8.3. Ако Клиентът използва Услугата във връзка с търговската си дейност или в качеството си на юридическо лице, Клиентът приема, че всички служители, представители и други, имащи достъп до Идентификационните данни за достъп или до GiftCard партидата и/или Картата и извършващи платежни нареждания с платежните инструменти, ще се смятат за надлежно упълномощени да се разпореждат с електронните пари на Клиента или да извършват платежни нареждания чрез всички платежни инструменти и да изпълняват всички действия, за които Клиентът е оправомощен и ще обвързват правно Клиента, търговските му дружества, сдружения или други свързани юридически лица.

8.4. Клиентът разбира и приема, че всички Карти, асоциирани с GiftCard партидата електронни пари на Клиента, предоставят достъп до тези електронни пари и Клиентът ще е отговорен за всички трансакции и такси, възникнали от ползването на Картите, асоциирани с партидата му електронни пари.

8.5. Клиентът се съгласява да уведоми Издателя чрез Центъра за връзка или чрез „Контакти“ на уеб страницата на Издателя за Услугата незабавно в случай на изгубване, кражба, присвояване или непозволено ползване на Идентификационните данни за достъп и/или Картата и да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, позволени от Услугата или Издателя, за да намали рисковете от непозволени трансакции и вреди. Клиентът също се съгласява да уведоми Издателя незабавно по същия начин за всяко едно нарушение относно сигурността на Услугата, което му е известно. Клиентът трябва да прочете на сайта на Издателя повече информация за това как Издателят предпазва Клиента от измама.

8.6. Издателят може да преустанови използването на Идентификационните данни за достъп, включително да блокира Картата, ако подозира, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е имало неупълномощено използване или измама.

8.7. Клиентът може да поиска отблокиране на платежните инструменти или на партидата чрез Центъра за връзка или чрез „Контакти“ на уеб страницата на Издателя за Услугата. Издателят ще уведоми Клиента предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на използването на Идентификационните данни за достъп или на Картата и/или GiftCard партидата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще компрометира разумни мерки за сигурност или по някакъв начин е незаконно. Издателят ще активира отново Идентификационните данни за достъп или Картата и/или GiftCard партидата, или ще предостави на Клиента нови активни Идентификационни данни за достъп или нова Карта възможно най-бързо, след като причините за спирането бъдат премахнати и при условие, че Клиентът изпълни своите задължения към Издателя.

8.8. Картата на Клиента се регистрира автоматично за 3D Secure услугата при осъществяването на онлайн трансакции с Картата. 3D Secure е сигурен начин Клиентът да използва своята Карта за извършването на покупки в интернет.

8.9. Използването на 3D Secure от Клиента позволява извършването на задълбочено установяване на идентичността на Картодържателите. Издателят не предоставя никаква друга предполагаща се или изрична гаранция по отношение на стоките или услугите, когато предоставя функцията 3D Secure. Издателят не проверява самоличността на който и да е търговец или организация, с която Клиентът е сключили договор в интернет, нито прави изявления по отношение на стоките или услугите на който и да е търговец или организация.

8.10. Клиентът е отговорен за това да пази своята статична парола за 3DS сигурна и поверителна. Допълнителна информация за отговорността на Клиента и на Издателя във връзка с използването на Картата е посочена по-долу в съответните части на настоящия Договор.

8.11. Клиентът е отговорен за всички такси, наложени от трети лица, във връзка с използването на 3D Secure

(i) Издателят не проверява самоличността на който и да е 3D Търговец, нито прави каквото и да било изявление, изрично или косвено, за техните стоки или услуги.

(ii) ако Клиентът смята, че може да има каквато и да е неоторизирана интернет трансакция с Картата, трябва да извести незабавно Издателя съгласно условията на настоящия Договор.

(iii) Клиентът се съгласява и потвърждава, че Издателят има правото да отхвърли или преустанови ползване на 3D Secure, в случай че действа в съответствие с правата си по настоящото споразумение.

8.12. Достъпност на 3D Secure. Издателят се старае да предоставя пълно обслужване по всяко време, но не го гарантира. Издателят няма да носи отговорност пред Клиента при липса на 3D Secure или друга неизправност, които се дължат на:

(i) извънредни или непредвидими събития, които са извън контрола на Издателя, чиито последствия биха били непредотвратими, въпреки всички усилия на Издателя; или

(ii) задължение на Издателя да спазва всички други разпореждания на приложимите закони.

 

9. Поверителност и Лични данни на Клиента

9.1. За информация относно практиката на Издателя за защита на личните данни, моля прочетете Политиката за поверителност на Издателя на уеб страницата на Издателя за Услугата.

9.2. Клиентът разбира, че Издателят може да използва Личните му данни в съответствие с Политиката за поверителност на Издателя.

 

10. Позволени транзакции и Политика на допустимост

10.1. Клиентът може да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с функционалността на Услугата, както тя е уредена в уебсайта за Услугата, в съответствие с употребата на Картата, както е определена от Картовата организация и в съответствие с този Договор.

10.2. Забранено е да се ползва Услугата в нарушение на Договора или за каквито и да е други незаконни цели включително но не само измама, пране на пари, укриване на данъци или други незаконни дейности. По конкретно, Клиентът при каквито и да е обстоятелства няма да ползва Услугата за дейности или трансакции, които, без да се ограничават с това, включват или могат да включат някое от следните неща:

(a) Нарушаване на Договора (включително, но не само, предоставяне на неверни данни за самоличността като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел избягване на ограниченията, поставени от Издателя); или

(b) Нарушаване, на който и да е приложим закон, договор, законодателен акт или правило (например тези, уреждащи платежните услуги, включително мерките против изпирането на пари, защита на потребителя, нелоялната конкуренция, анти-дискриминацията, хазарта, заблуждаващо рекламиране, незаконна търговия или размяна на Стоки и Услуги съгласно всички приложими закони); или

(c) Злоупотреба от страна на Клиента с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или кредитната компания на Клиента; или

(d) Ползване на услугата по начин, който довежда или може да доведе до оплаквания, спорове, искове, отмяна, чарджбек, такси, глоби, нарушения или друга отговорност на Издателя, Клона или Представителя на Издателя; или

(e) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат сметнати за авансово получаване на пари в брой от Продавачи или за улесняване на покупката на еквиваленти в брой (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или

(f) Нарушение на авторското право, патенти, търговската марка, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или на личността на Издателя или трето лице; или

(g) Ползване на Услугата във връзка, с която и да е друга незаконна по същността си трансакция;

(h) Ползване на Услугата за всяка продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими за Издателя, както това е опредено на уебсайта на Издателя или указано писмено от Издателя.

10.3. Неизпълнението на някое от условията в чл. 10.2 от Договора, може да доведе до незабавно спиране на ползването на Услугата от Клиента, блокиране на средствата по партидата електронни пари, правото на Издателя да задържа средства по партидата електронни пари за удовлетворяване на вреди, понесени от Издателя, поради нарушаване на договора от Клиента, иск на Издателя срещу Клиента, започнати процедури пред компетентните регулативни органи или Картови организации и до прекратяване на Договора без предварително известие до Клиента.

10.4. Издателят може да откаже да предостави Услугата или да прекрати настоящия Договор с незабавен ефект, ако Клиентът е или бъде добавен във вътрешни черни списъци на Издателя поради съмнение за злоупотреба, измама или друг вид сходно деяние.

 

11. Такси за Услугата.

11.1. Издателят ще начислява на Клиента такси за ползване на Услугата, определени в Тарифата, включително Такса обслужване, която се приспада от съхраняваната сума в Картата, както е определено в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна от Издателя едностранно с 2-месечно предизвестие до Клиента. Актуализирането на Тарифата ще бъде публикувано на Уебсайта и Клиентът ще бъде надлежно уведомен съобразно Договора. В определени случаи институцията, приемаща плащането, може да начислява такса при плащане на сумата за електронни пари чрез кредитна/дебитна карта, в зависимост от картата, като таксата за това плащане ще бъде обявена публично от тази институция.

11.2. Платежните операции с Картата, направени във Валута различна от валутата на издадената Карта, ще бъдат конвертирани от Издателя съгласно обменния курс, прилаган от съответната Картова организация, чието лого е изобразено на картата, за деня, в който платежната операция е минала през клиринг с Картовата Организация.

11.3. Клиентът разбира и се съгласява, че Издателят има право да се удовлетвори незабавно щом станат изискуеми всички задължения на Клиента към Издателя по този Договор или други задължения към Издателя, като дебитира или изтегли директно парични средства, по партидата електронни пари на Клиента или приспадне от свои неизплатени парични задължения към Клиента, както и чрез дебитиране или задължаване на GiftCard Картата. Издателят ще уведоми Клиента за основанието, сумата и вальора на този вид операции.

11.4. Такса за обслужване.

Клиентът разбира и се съгласява, че с изтичане на 6 месеца от датата на издаване на електронни пари, Издателят ще започне да начислява месечна Такса за обслужване в размера, определен в Тарифата, с която се намалява останалия баланс електронни пари, издадени на Клиента за разходване чрез Картата. В случаите, когато се издават виртуални GiftCard на клиент, 6-месечният период започва да тече от датата на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател. В случай, че клиентът не изпрати виртуалната GiftCard в предвидения за това срок, началото на 6-месечния период се определя съобразно правилата, предвидени в т. 5.14. от настоящите Общи условия.

Клиентът разбира и се съгласява, че определеният в Тарифата размер на Таксата за обслужване ще се промени при изтичане на 12 месеца от датата на издаване на електронни пари, като Таксата ще бъде в размер на 10% от първоначално издадения по Картата/ите баланс електронни пари, както е определен в Заявката на Клиента.

Таксата за обслужване се начислява на 1-во число в месеца, за който се дължи и ще се начислява, докато Клиентът има наличен баланс електронни пари, издадени по своята/ите Карта/и.

11.5. Такса за несъдействие.

В случай, че от Клиента е била изискана допълнително информация и/или документи във връзка с изпълнение на законови задължения от страна на Издателя, като прилагане на комплексна проверка или изясняване основание за дадено плащане, но не само, и Клиентът не предостави исканата информация/документи, представи невярна или непълна такава или не окаже каквото и да е съдействие в дадения срок, Издателят има правото да започне да начислява месечна Такса за несъдействие. Таксата за несъдействие ще започне да се начислява автоматично след изтичане на двумесечно предизвестие до Клиента, което Издателят ще изпрати на Клиента в случай на несъдействие и с което ще определи нейния размер. Таксата за несъдействие ще започне да се прилага от момента на изтичане на срока за съдействие, предоставен от Издателя, който не може да е по-кратък от 1 (един) месец. Издателят ще начислява Такса за несъдействие, докато Клиентът не предостави нужното съдействие съгласно указанията на Издателя или до изчерпване на останалия баланс от електронни пари при липса на съдействие от страна на Клиента.

 

12. Обратно изкупуване на електронни пари

12.1. Клиентът има право да поиска лично от Издателя да изкупи част или целия наличен баланс на електронни пари, приспадайки всички приложими такси (обратно изкупуване). Клиентът може да направи това лично, попълвайки и подавайки искане за изкупуване на електронни пари чрез имейл от електронния адрес, даден от Клиента при сключването на Договора или в офис на Издателя. Корпоративният клиент може да подаде искане за обратно изкупуване на електронни пари за закупените от него Карти, които са издадени, но все още не са изпратени и активирани от Клиенти.

12.2. При условие на успешно приключване на процедурата за мерките против изпиране на пари, проверки за измама и други незаконни дейности, приложими от страна на Издателя за всяко едно искане за обратно изкупуване, Издателят ще изкупи сумата на наличните електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като такса за обратно изкупуване, посочена в Тарифата или таксата за обмяна на валута, ако има такава и евентуално такси за банков превод или плащане в брой. Издателят ще инициира превод на останалата сума по банкова сметка на Клиента, посочена от Клиента, която трябва да е в същата валута като валутата по партидата на издадените електронни пари.

12.3. Издателят не носи отговорност за неправилно извършен превод въз основа на грешна или непълна информация. Издателят не носи отговорност за забавяне на изкупуването на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

12.4. Клиентът не може да изисква и няма право на изкупуване на електронни пари, ако няма налични електронни пари поради каквато и да е причина или средствата не са достатъчни да покрият таксите за изкупуването.

12.5. Клиентът има право след прекратяване на Договора да поиска изкупуване на цялата останала сума съгласно Договора. Всяко изкупуване съгласно този член е предмет на успешното извършване на приложими проверки срещу изпирането на пари, измама и други незаконни действия и Клиентът приема да предостави поисканата от Издателя информация за извършването на тези проверки. Нищо в този член не ограничава правото на Издателя да прекрати Договора съгласно другите клаузи по този Договор или разпоредбите на закона.

 

13. Отговорност на клиента

13.1. Клиентът, който действа в качеството на Потребител, ще носи отговорност за всички загуби, претърпени във връзка с непозволени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди Клиентът да е уведомил издателя, когато Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент, до размер от 50 Евро, освен ако Клиентът не е успял да установи загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, представител или клон на Издателя. Клиентът, който не е действал в качеството на Потребител, ще носи отговорност без ограничение за всички загуби, претърпени във връзка с непозволени или грешни трансакции в резултат на изгубен или откраднат платежен инструмент, или грешно платежно нареждане. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, Издателят ще възстанови незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга правата на Издателя за обезщетяване, каквито би могъл да има, спрямо доставчика на платежни услуги. Лимитът на отговорност на Клиента в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

13.2. Независимо от горното, Клиентът, който ползва Картата, ще носи пълна отговорност за всички понесени загуби, породени във връзка с непозволени трансакции и/или всички вреди, независимо от сумата на загубите и вредите, ако той е действал измамно, или не е изпълнил някое от задълженията си, произтичащи от Договора или закона поради умисъл или груба небрежност, включително задължението на Клиента да съхранява на сигурно място Идентификационните си данни за достъп.

13.3. Клиентът има право на обезщетение (изключвайки таксите и лихвите в случаи, когато Клиентите не са Потребители) за понесените от него загуби във връзка с непозволени или неправилни трансакции, извършени след като Клиентът е уведомил Издателя за непозволените или неправилните трансакции при условие, че уведомлението е направено незабавно в деня, в който Картата на Клиента е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дни след това, а в случай, че Клиентът е Потребител не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране. Издателят, след молба на Клиента, ще положи усилия да проследи трансакцията и да уведоми Клиента за резултата. Когато Клиентът има право на обезщетение, Издателят ще възстанови сумата на неоторизираните трансакции след приспадане на сумата за начислените такси според Тарифата, като кредитира Картата на Клиента.

1.1. В случай на неразрешена трансакция, дебитираща сметката на Клиента, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на услуги по иницииране на плащане, Издателят ще възстанови сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъде уведомен за неразрешената трансакция от Клиента или от негов представители (в случай на юридически лица), освен ако Издателят има основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникира тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, Издателят ще възстанови дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин Издателят гарантира и че вальорът на сметката на Клиента ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Клиентът е длъжен да информира Издателя посредством регистрираната от Клиента електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желае възстановяване на средства. Клиентът ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и неговата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

13.4. Издателят не носи каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху ПОС терминали. Издателят не носи отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между Клиента и Издателя. Клиентът няма да понесе каквито и да е финансови последици от използването на карта, след като последната е била докладвана като изгубена или открадната, освен в случаите на измамно поведение.

13.5. Отговорност за трансакции, инициирани от или чрез получателя. В случаите, при които сметка на Клиента е била задължена със сума във връзка с трансакция, инициирана от или чрез получателя, Клиентът ще има право да поиска от Издателя да възстанови начислената сума, при наличие на всички от следните условия:

(i) сумата на трансакцията не е била посочена или узната от Клиента към момента на нареждане на трансакцията:

(ii) Сумата на трансакцията е значително по-висока от очакваната стойност с оглед на предходни разходи за подобни операции, начислявани от получателя, или на основание на договореностите на Клиента с получателя. Настоящото няма да се прилага в случаите, при които в сумата на трансакцията има разлика поради такси за обмяна на валута или сходно.

(iii) Краен срок. Клиентът може да поиска възстановяването на сумата на трансакцията в рамките на 56 дни, считано от датата на дебитиране на Клиентската сметка, като Клиентът предостави документи, които доказват горепосочените обстоятелства.

В случаите, при които съгласието за трансакцията е направено директно пред Издателя, и, в случай, че е приложимо, получателят или неговият доставчик на платежни услуги са предоставили на Клиента информация относно трансакцията поне 28 дни преди нейното изпълнение, Клиентът няма да има право да иска връщане на трансакцията, инициирана от или чрез получателя.

13.6. В случай на неразрешена, неточно или забавено изпълнена трансакция ние ще проведем процедура по доказване на автентичното и точно изпълнение на платежната трансакция и ако последната завърши във Ваша полза, ние ще отменим неразрешената трансакция и ще върнем сумата по Вашата Сметка, след като начислим съответните такси съгласно Тарифата, в рамките на крайния срок, установен от закона.

13.7. Клиентът се съгласява да обезщети и да не причинява вреди на Издателя, произтичащи от всякакви загуби или отрицателен баланс по Картата, в резултат на всякакви искове, претенции, искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи, включително но не само вреди, претърпени от Издателя във връзка със съдържанието на заявения дизайн на карта по Програма White GiftCard (най-общо, „Иск”, „Искове”), които Издателят може по всяко време през периода на действие на Договора или в рамките на 5 (пет) години след прекратяването му да понесе, да претърпи, или по които може да бъде страна, в резултат на всеки Иск: (а) свързан с нарушаване от страна на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или трети лица, ползващи Картата, на която и да е разпоредба, на гаранция или декларация съгласно този Договор или съгласно правилата на Картовите или други организации; или (б) породен от волевите действия или бездействия, груба небрежност, или други неправомерни действия, или от измама, извършен чарджбек, офлайн трансакция, периодично плащане, обмяна на валута, предварителна авторизация, ръчни операции, заместващи авторизации, системни повреди, или друг вид незаконно ползване на Карта или електронни пари от страна на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или крайни клиенти, или трети лица, ползващи Картата; или (в) породена от неизпълнение на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или крайни клиенти, или трети лица, ползващи Картата, да спазят разпоредбите, на който и да е закон или правило, включително, но не само, законите за мерките против изпирането на пари, законите за опазване на данни, правилата за ползване на данни на Клиента и други норми и разпоредби. Клиентът приема, че Издателят има право да се удовлетвори незабавно щом станат изискуеми всякакви задължения на Клиента, като дебитира или изтегли директно парични средства от Картата на Клиента, или приспадне от неизплатени свои парични задължения към Клиента. Издателят ще уведоми Клиента за основанието, сумата и вальора на този вид операции.

 

14. Прекратяване на Договора

14.1. Договорът между Клиента и Издателя се сключва и Издателят предоставя Услугата единствено при условие от успешно премината комплексна проверка като началната дата е издаването на електронни пари за Клиента. Договорът има действие за срок от 2 (две) години, освен ако не бъде прекратен по-рано на някое от основанията предвидени по-долу.

14.2. Клиентът разбира и се съгласява, че Договорът се прекратява и преди изтичане на срока му с изчерпване на баланса електронни пари, издадени на Клиента, в следствие изразходването им чрез Картата или поради начислени такси от страна на Издателя. В случай, че Клиентът поиска издаване на нови електронни пари и Карта/и след изчерпване на първоначалния баланс, той следва да сключи нов Договор за Услугата.

14.3. Ако Клиентът иска да прекрати Договора с Издателя, Клиентът може да го направи незабавно по всяко време без да бъде таксуван, като уведоми Издателя съгласно клаузите за комуникацията между Клиента и Издателя по-долу, като закрие своята партида електронни пари, като включително подаде молба за обратно изкупуване на наличния баланс електронни пари (ако има такъв).

14.4. Издателят може в случай на риск от вреди за Издателя да задържи парични средства на Клиента до 365 дни след прекратяване на Договора, за да се предпази от рисковете за вреди за Издателя поради отменени трансакции, чарджбек, искове, такси, глоби, лихви или други подобни, в резултат на ползването на Услугата от Клиента. Клиентът ще продължи да носи отговорност за всички задължения, възникнали във връзка с Картата, в продължение на 5 (пет) години след прекратяването на Договора или след закриването на GiftCard партидата или Картата. Тази разпоредба не се прилага за Клиенти, които са потребители.

14.5. Издателят може по всяко време да прекрати Договора с Клиента, без да го уведомява предварително, ако:

(a) Клиентът е нарушил, която и да е разпоредба от Договора или закона, или правилата на Картовите и други организации (или е действал по начин, който ясно показва, че Клиентът не възнамерява или не е в състояние да спазва разпоредбите на този Договор); или

(b) Издателят е принуден да прекрати Договора вследствие на закон или правило на Картова организация или друга такава Организация (например, когато предоставянето на Услугата стане незаконно).

(c) В случай, че Клиентът не е предоставил изискана от Издателя информация в предвидения за това срок или Издателя има сериозни съмнения, че Клиентът е предоставил невярна или непълна информация.

(d) В случай, че Клиентът е или бъде добавен във вътрешни черни списъци на Издателя поради съмнение за злоупотреба, измама или друг вид сходно деяние.

14.6. Издателят може да прекрати Договора с двумесечно предизвестие, както е овластен за това от закона, освен ако по-кратък период не е уговорен в този Договор.

14.7. С изтичането на срока на Договора и при неговото прекратяване по някои от начините описани в този раздел, Клиентът разбира и се съгласява, че Услугата и ползването на издадената/ите Карта/ти се прекратява, като той няма да има възможност да извършва трансакции с Картата/ите, дори и на тях да е посочен по-дълъг срок на валидност. В случай на наличие на баланс електронни пари след изтичане/прекратяване на Договора се прилагат правилата за обратно изкупуване на електронни пари.

14.8. Когато Договорът бъде прекратен, всички законови права, задължения и отговорност, които Клиентът и Издателят са имали и придобили по времето, когато този Договор е бил в сила, или които са уговорени да продължат за неопределено време, няма да бъдат засегнати от това прекратяване и разпоредбите на член 19.6 от Договора ще продължат да се прилагат към тези права и задължения за неопределено време.

 

15. Ограничаване на Гаранциите

15.1. Издателят, неговите Клонове или Представители не дават изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално Издателят, неговите Клонове или Представители не декларират и не гарантират на Клиента, че:

(a) използването на Услугата от Клиента ще отговаря на неговите изисквания;

(b) използването на Услугата от страна на Клиента ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

(c) всяка информация, получена от Клиента в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

15.2. Услугата гарантира определени условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание само до степента, в която те са изрично посочени в Договора.

15.3. Нищо в Договора и ОУ не засяга онези права, произтичащи от императивни законови норми, които са предоставени на Клиента в качеството му на Потребител и които Клиентът не може да измени или отмени с договор.

 

16. Ограничение на Отговорността

16.1. Нищо в Договора не изключва или ограничава отговорността на Издателя за загуби, от която не може да бъде освободен или която не може да бъде ограничена по силата на този Договор или приложимото законодателство.

16.2. При спазване на условията на точка 16.1 по-горе Издателят, неговите Клонове или Представители, или Лицензодатели не носят отговорност пред Клиента за:

(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които могат да бъдат понесени от Клиента. Това ще включва пропуснати печалби (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, понесена от Клиента;

(b) каквито и да било загуби или вреди, които могат да бъдат понесени от Клиента в резултат на:

(i) доверие от страна на Клиента в пълнотата, точността или съществуването на която и да е реклама или в резултат на взаимоотношения или трансакция между Клиента и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;

(ii) промяна, която Издателят може да направи в Услугата, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето й (или на отделни функции от нея);

(iii) неизправност на Услугата;

(iv) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, поддържани или предавани от Клиента при използването на Услугата или чрез нея;

(v) невъзможност на Клиента да предостави на Издателя точна информация за своята партида електрони пари; и

(vi) използване на Услугата от Клиента или трети лица с цел измама;

(c) Всяка компенсация за такси или лихви, наложени или начислени на Клиенти, които не са Потребители, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна операция.

 

17. Промени по Договора

17.1. Клиентът се съгласява, че Издателят може да изменя периодично Договора. Когато тези изменения не влияят по негативен за Клиента начин, предварителната информация, която Издателят е задължен по закон да предостави на Клиента преди сключване на Договор, Издателят може да представи промените с по-кратко предизвестие. Когато тези изменения влияят по негативен за Клиента начин върху предварителната информация, която Издателят е задължен по закон да предостави на Клиента преди сключване на Договор, като например промяна в Тарифата, промяна в Доставчика на платежни услуги, промяна в използвания език, обратно изкупуване на електронни пари или друго предвидено в закона, Издателят ще извести Клиента с двумесечно известие преди влизането в сила на тези изменения чрез съобщение до имейла на Клиента или на уебсайта за Услугата.

17.2. Клиентът разбира и приема, че Клиентът ще се смята за приел измененията, освен ако Клиентът не уведоми Издателя за противното чрез известие, както е предвидено в чл. 18.5, преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване по всяко време преди влизането в сила на измененията.

17.3. Нищо в Точка 17 не ограничава:

(a) Правото на Издателя без предварително уведомяване да осъвременява и преработва периодично своите политики или да добавя периодично нови функционалности, които могат да се приемат от Клиента чрез използването на тези нови функционалности. Такива преработки могат да станат по начин, избран по свободна преценка от Издателя като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на уебсайта на Издателя за Услугата; и

(b) Правото на страните да изменят условията на Точка 17, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

 

18. Комуникация и известия

18.1. Цялата информация ще бъде предоставена на Клиента или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на български език. За всяка трансакция, извършена чрез платежния инструмент, Издателят ще предостави на Клиента информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от сметката на Клиента, Издателят ще предостави на Клиента следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицира всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и (iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Клиентът има правото да изиска тази информация да му бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че е оправомощен да запазва тази информация и да я възпроизвежда без изменения.

18.2. Твърдения, известия или други съобщения до Клиента могат да се изпращат по поща, имейл или чрез публикуване на уебсайта на Издателя или по други разумни начини.

18.3. Издателят може да се свърже с Клиента относно Услугата чрез методите на електронна комуникация, включително (а) изпращане на имейл на електронния адрес на Клиента; или (б) публикуване на известия или съобщения на уебсайта за Услугата на Издателя. Клиентът се съгласява, че Издателят може да изпраща електронни съобщения до Клиента във връзка с всеки въпрос, засягащ използването на Услугата от Клиента, включително Договора (и редакции или изменения по него), известия или разкриване на информация относно Услугата и разрешаване на плащания. Конкретните съобщения се третират по следния начин:

(i) Договорът се предоставя на Клиента при приемането му във вид за отпечатване;

(ii) Измененията в този Договор след регистрацията се предоставят чрез имейл, изпратено на имейл адреса на Клиента и/или чрез уебсайта за Услугата на Издателя;

(iii) Освен в случите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му се предоставя чрез имейл, изпратено на имейл адреса на Клиента;

(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична чрез имейл, SMS или чрез онлайн достъп до Потребителския интерфейс на Услугата;

(v) Информацията за спирането на Услугата ще бъде достъпна чрез имейл, SMS или чрез онлайн достъп до Потребителския интерфейс на Услугата; и

(vi) Информацията за отказ за авторизиране на трансакции с електронните пари ще бъде достъпна чрез имейл или чрез SMS на телефона, от който е активирана картата, или чрез онлайн достъп до Потребителския интерфейс на Услугата.

18.4. Клиентът трябва да запази копия от електронните съобщения, като ги отпечата на хартиен носител или запази в електронна форма

18.5. Всяко известие до Издателя по силата на Договора трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до адреса на управление на Издателя:

 Айкарт АД, Бизнес Парк Варна №Б1, гр. Варна, п.к. 9009, България, и отбелязано до вниманието на Екип „Издаване на GiftCard Карти“, освен в следните случаи:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконно присвояване или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакти на Издателя, на номерата, посочени на Клиента от Издателя или да се изпрати възможно най-скоро чрез „Контакти“ на сайта на Издателя за Услугата;

(ii) Заявка за карта, известие за закупуване на електронни пари, заявка за обратно изкупуване на електронни пари и/или прекратяване на Договора трябва да се изпрати чрез „Контакти“ на сайта за Услугата на Издателя или чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@giftcards.eu.

(iii) Известие, че Клиентът не се съгласява с изменение на Договора и желае да прекрати Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати чрез „Контакти“ на сайта Издателя за Услугата или чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@giftcards.eu.

(iv) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които Клиентът смята, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@giftcards.eu.

 

19.1. Заглавията на точките в този Договор са само за улеснение и не засягат интерпретацията или структурата му.

19.2. Освен ако изрично не е посочено друго в Договора, всички суми в този Договор се означават в лева (BGN).

19.3. Договорът, включително Тарифата и Политиката за поверителност, представляват пълното правно споразумение между Клиента и Издателя, и регламентират използването на Услугата от Клиента, без да се включват всички други услуги, които Издателят може да предостави по силата на друго писмено споразумение.

19.4. Клиентът се съгласява, че в случай че Издателят не упражни някое от своите права или възможности по този Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от страна на Издателя и тези права или възможности ще са все още на разположение на Издателя.

19.5. Ако съд с юрисдикция да решава относно въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на даден Клиент или Клиент, който е Потребител, тогава тази клауза отпада от Договора спрямо Клиента, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

19.6. Издателят може да прехвърли права и задължения по този Договор на трето лице, което е надлежно лицензирано като Дружество за електронни пари, в който случай на Клиента ще бъде дадено предварително предизвестие чрез имейл, изпратен на имейл адреса на Клиента в срок не по-малко от 2 (два) месеца преди датата, на която е предложено прехвърлянето на права и задължения на третото лице, като в този срок Клиентът има право, ако не е съгласен с предложените промени да прекрати договора, без да дължи такси, неустойки или подобни за прекратяването на договора.

19.7. Всеки иск или спор, възникнал от Договора или в резултат от предоставяне на Услугата от страна на Издателя трябва най-напред да бъде отнесен към Издателя чрез „Контакти“ на сайта за Услугата на Издателя. Клиентът трябва да подаде Оплакване/Жалба лично, в писмен вид ясно заявявайки причините за жалбата/оплакването. Издателят ще се опита да намери разрешение на жалбата/оплакването, в разумен срок под условие, че е получено ясно и правилно подадено оплакване. Клиентът може да отнесе всяко оплакване, което не е удовлетворено от Издателя, за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове с адрес: ул. „Врабча“ 1, ет. 4, София 1000, България, която е овластена да предлага извънсъдебно решение на спорове, с което и двете страни трябва да са съгласни.

В случай, че държавата на Вашето постоянно пребиваване е различна от Република България, Вие можете да отправите Вашите оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги, предоставени от iCard към следната онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове: Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) https://nais.bg/ - член на Fin-Net или на следната онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

В случай, че държавата на Вашето постоянно пребиваване е различна от Република България и Вие изпратите оплакване, свързано с електронни пари и платежни услуги, предоставени от iCard, до местен за тази държава орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, този орган е длъжен да препрати Вашето оплакване на компетентния орган в Република България или чрез онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове: Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) https://nais.bg/ - член на Fin-Net.

19.8. Двете страни се съгласяват, че автентичността и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще се доказват с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от информационната система на Издателя, като например Потребителския интерфейс за Услугата или Уебсайта за Услугата на Издателя, Картовата система на Издателя, Регистъра за електронни пари или друга софтуерна система, използвана от Издателя, Клонове, Представителите или подизпълнителите на Издателя, в качеството на регулирано Дружество за електронни пари.

19.9. Договорът и отношенията на Клиента с Издателя по Договора се регламентират от законите на България.

(i) Компетентен съд за решаване на спорове между страните когато Клиентът няма качеството на потребител: двете страни се съгласяват, че всички Спорове между тях ще подлежат на решаване от изключителната подсъдност на компетентните български съдилища в гр. София. Въпреки този избор на подсъдност, Клиентът се съгласява, че Издателят ще има и право по преценка на Издателя да предяви иск или да потърси удовлетворение по съдебен ред (или друг вид помощ по съдебен път) във всяка една юрисдикция.

(ii) Компетентен съд при решаване на спорове между страните когато Клиентът е потребител: Искът срещу ответник, който има качеството на потребител, се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес на ответника.

 

20. Тарифа

Описание на таксата Сума
  EUR BGN RON GBP
Издаване на карта GiftCard 5.00 10.00 25.00 4.50
Издаване на виртуална карта GiftCard 2.50 5.00 12.00 -
Преиздаване на изгубена, открадната или присвоена карта GiftCard 5.00 10.00 25.00 4.50
Смяна на ПИН на ATM 0.50 1.00 3.00 0.50
Плащане на POS Терминал 0.00 0.00 0.00 0.00
Плащане на стоки и услуги онлайн с GiftCard 0.00 0.00 0.00 0.00
Активиране на GiftCard 0.00 0.00 0.00 0.00
Такса за обслужване на физически карти*
- 01-06-ти месец от датата на издаване на електронните пари
0.00
- 07-12-ти месец от датата на издаване на електронните пари 3.00/мес. 6.00/мес. 13.00/мес. 3.00/мес.
- от 13 месец от датата на издаване на електронните пари 10% от номинала
*Таксата за обслужване се начислява само при наличие на баланс по картата
Такса за обслужване на виртуални карти*
- 01-06-ти месец от датата на изпращане на картата към крайния клиент (с имейл или SMS) или в случай, че картата не бъде изпратена, 3 месеца след датата на издаване на електронните пари на закупилия картата клиент
0.00
- 07-12-ти месец 3.00/мес. 6.00/мес. 13.00/мес. 3.00/мес.
- от 13 месец 10% от номинала
*Таксата за обслужване се начислява само при наличие на баланс по картата
Такса за иницииране на процедура по оспорване на трансакции Таксите, платени от Издателя на Mastercard или Visa
Неоснователно оспорване на трансакция 15.00 25.00 55.00 15.00
Обратно изкупуване на електронни пари от Издателя 10.00 20.00 45.00 10.00
Лимити за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard
Минимален лимит на карта 30.00 50.00  150.00 30.00
Максимален лимит за зареждане на GiftCard
При закупуване от представители на издателя 250.00 500.00    
При закупуване от www.GiftCards.eu 2500.00 5000.00 12000.00 2100.00
При закупуване в офис на Издателя или по банков път Съгласно договора

Общи Условия Архив -

Общи условия / 2023-11-16

Общи условия / 2023-07-03

Общи условия / 2023-10-01

Общи условия / 2022-01-04

Общи условия / 2022-01-04

Общи условия / 2021-01-15

Общи условия / 2020-08-01

Общи условия / 2020-02-26

Общи условия / 2018-10-24

Общи условия / 2017-08-24

Общи условия / 2016-12-01

Общи условия / 2015-04-06

Общи условия / 2014-12-01

Общи условия / 2014-04-01

Общи условия / 2014-09-15