Локацията ни от Paradise Center се премести в Park Center, ниво партер

Общи условия за Кампанията „Най-сладкият подарък за Свети Валентин“

изтегли pdf

В сила от 01.02.2024 г.

I. ДЕФИНИЦИИ:

„Кампания”: Промоционална кампания, която Организаторът провежда за Периода на кампанията сред своите клиенти и последователи на профила на Организатора с име giftcard.official в социалната мрежа Инстаграм. (наричана по-долу „Instagram“) съгласно настоящите Общи условия и която цели да популяризира продукта и да насърчи нови клиенти.

„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД.

„Последовател на Организатора“ е лице, което следва профила на Организатора с име giftcard.official в Instagram.

„Участник“ е всеки клиент и/или последовател на Организатора, който е пълнолетен и отговаря едновременно на следните условия:

1. Е дееспособно физическо лице, което пребивава постоянно в Република България и

2. Не е съдружник или акционер, или не работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор с Организатора, или при/с което и да е свързано с Организатора лице по смисъла на ЗППЦК, или не е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Кампанията преустановява правото на участие на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника; и

3. Притежава активен личен Инстаграм (Instagram) (www.instagram.com) профил. Създаването и поддържането на личен Инстаграм профил е предмет на отделни Условия, публикувани на платформата Инстаграм (Instagram) и се регулират единствено от тези условия. Организаторът не носи отговорност във връзка със създаването и поддържането на профил в тази платформа; и

4. Е Номиниращ или Номиниран, съгласно правилата на Кампанията. „GiftCard“ означава платежен инструмент – физическа или виртуална карта с логото на GiftCard, на „Айкарт“ АД и на една от Картовите организации, издадена от „Айкарт“ АД и даваща възможност на клиента/ ползвателя да подава платежни нареждания за платежни трансакции с електронни пари. Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характерситки, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики; с или без имена на картодържателя (неперсонифицирана с име. Картата е платежен инструмент, свързан с партидата електронни пари на Клиента и предоставя достъп до електронните пари на клиента.

„Период на Кампанията” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Кампанията и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците. За всички неуредени въпроси, включително за използването на GiftCard, се прилагат Общите условия за GiftCard, достъпни на уебсайт giftcards.eu. Участниците приемат и се съгласяват, че настоящите Общи условия за промоционалната кампания по никакъв начин не заместват, нито променят, нито изменят общите условия за ползване на GiftCard и свързаните с тях тарифи, декларации, политики за поверителност и други свързани съглашения.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора - https://www.giftcards.eu/bg/giveaway

С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

II. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Чл. 1. Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес Парк Варна № Б1; е-mail: support@giftcards.eu; website: www.giftcards.eu.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Чл. 2. Всеки, който отговаря на дефиницията на „Участник“ и за когото не съществуват други законови пречки, може да участва в Кампанията на Организатора.

Чл. 3. Организаторът може по всяко време да проверява дали Участниците отговарят на изискванията на настоящите общи условия.

Чл. 4. Организаторът има право да забрани всяко участие, което нарушава настоящите Общи условия. Също така Организаторът има право да не присъди или да отнеме наградите, които са получени при нарушаване на разпоредбите на Условията.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Чл. 5. Периодът, в който Участниците ще могат да се възползват от кампанията, започва в 00:00 ч. (UTC+2) на 01.02.2024 г. и ще продължи до 23:59 ч. (UTC+2) на 14.02.2024 г., включително. Това е последният ден и час, които се обвързващи за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от кампанията.

Чл. 6. Периодът на Кампанията може да бъде изменян в съответствие с правилата на Раздел IX.

Чл. 7. Кампанията се провежда на територията на Република България.

V. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА. НАГРАДИ. НАГРАЖДАВАНЕ.

Чл. 8. Механизъм на Кампанията и условия за участие:

(а) В периода от 00:00 ч. (UTC+2) на 01.02.2024 г. и ще продължи до 23:59 ч. (UTC+2) на 14.02.2024 г., включително, всеки Участник, който последва или вече е последвал профила на Организатора с име giftcard.official в Instagram („Номиниращ“), може да участва в томбола за награди GiftCard, при условие, че остави коментар под публикация/и, определена/ни от Организатора, като в коментара отбележи (тагне/tag-не) друг активен профил на физическо лице, което има постоянно пребиване в Република България и отговаря на останалите изисквания за Участник, съгласно дефиницията по-горе в тези условия, вкл. последва или вече е последвал профила на Организатора с име giftcard.official в Instagram („Номиниран“).

(b) Всеки Участник, който е Номиниран също участва в томболата за награди GiftCard.

(c ) Всеки Номиниращ участник може да номинира неограничен брой различни Номинирани участници в отделни коментари. Номиниращ участник няма право да номинира едно и също лице, съответно активен Instagram профил, повече от един път, вкл. ако едно и също физическо лице притежава повече от един Instagram профил. Номиниращ участник няма право в един и същи коментар да отбелязва повече от един чужд Instagram профил. В случай, че Номиниращ участник е отбелязал повече от един чужд Instagram профил, то нито Номиниращият, нито Номинираните участници не участват в томболата за награди.

(d) С публикуването на коментар с описаното по-горе съдържание от Номиниращ участник, всеки Участник приема и се съгласява с настоящите условия на Кампанията. Чл. 9. Участниците нямат право да уронват имиджа на Организатора или на трети лица с коментарите си, нито да публикуват вулгарни, цинични, неприлични изказвания и/или сцени, нито изказвания, които накърняват честта и достойнството на Организатора и/или на трети лица, нито изказвания и/или сцени, които нарушават добрите нрави или върховенството на закона, подтикват към насилие, разпалват расова, национална, етническа и/или религиозна омраза. Организаторът има правото да изтрива всеки коментар, отговор, изображение и подобни, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания и са свързани по някакъв начин с него и/или негов продукт или услуга.

Чл. 10. Награди и отстъпки:

(а) Три двойки участници – Номиниращ и Номиниран в коментар от същия Номиниран участник, съгласно тези условия, т.е. общо 6 (шест) участника ще получат награди, след провеждане на томбола.

(b) Наградите, които ще бъдат предоставени на печелившите Участници, представляват физически платежни карти GiftCard, всяка заредена с номинална стойност в размер на 100.00 (сто) лева.

(с) Организаторът ще определи печелившите коментари – съответните печеливши участници по следния начин: чрез теглене на случаен принцип на съответния брой победители – печеливши коментари – съответните печеливши участници посредством електронен способ – безплатен уеб инструмент, определен от Организатора и действащ на случаен принцип, в срок до 5 (пет) работни дни след последния ден на Кампанията. Тегленето ще се осъществи в помещенията на Организатора от определени за целта служители на Организатора – Комисия.Организаторът има право да изтегли и резервни победители (по един за всяка отделна награда). Тегленето е окончателно и не може да бъде оспорвано от участниците.

Чл. 11. Организаторът ще предостави 6 (шест) награди на тримата номиниращи и на тримата номинирани участници в изтеглените печеливши 3 (три) коментара.

Чл. 12. Всеки номиниращ участник и всеки номиниран участник може да спечели само 1 (един) брой награда.

Чл. 13. Победителите ще бъдат обявени до 23.02.2024 г. в профила на Организатора в Instagram– giftcard.official. До тази дата Организаторът ще информира победителите индивидуално посредством публикуването на коментар под коментара на съответния победител, с който оповестява, че този номиниращ и съответният номиниран са победители и с молба да се свържат в рамките на 14 дни с Организатора посредством лично съобщение на съответния профил на Организатора в Instagram и да предоставят своите данни за контакт.

Чл. 14. В случай че печеливш участник не се свърже с Организатора по начина, посочен по-горе в тези условия, и в рамките на тези 14 дни от оповестяването му за победител посредством публикуването на коментар, както е посочено по-горе и след направени поне 3 (три) опита от Организатора, последният не може да установи контакт с печеливш участник или при отказ от участие от негова страна, или отказ да получи награда, или не се появи за да получи наградата, същият губи правото си да получи наградата. В случай че Организаторът не може да се установи контакт с някой от печелившите участници, или при отказ от участие от негова страна, или отказ да получи наградата, или не се яви за да получи наградата, Организаторът има право да я предостави на друг Участник в Кампанията, изтеглен като резерва. Правилата по – горе за установяване на контакт с печеливш участник ще се прилагат и за този вид печеливши участници.

Чл. 15. Организаторът изпраща наградата, спечелена от печеливш участник, в срок от 7 (седем) работни дни от момента на установяване на контакт със същия. Наградата се изпраща на печелившия до адреса му на територията на Република България след изрично потвърждение от негова страна. Разходите за доставка на наградата са за сметка на Организатора. Начинът на доставка се определя от Организатора по негова преценка. Доставката на наградата се извършва само след изрично потвърждение на адреса от страна на победителя (по имейл или по телефона). При получаване на спечелена награда GiftCard всеки печеливш участник се легитимира с документ за самоличност, като за получаването на всяка награда се съставя двустранен протокол, който всеки печеливш Участник се задължава да подпише.

Чл. 16. Спечелилият участник е длъжен да окаже цялото необходимо съдействие на Организатора за получаване на наградата, вкл. да предостави валиден документ за самоличност и да съдейства на Организатора да извърши комплексна проверка на печелившия Участник, получател на GiftCard. В случай, че печелившият участник не окаже цялото необходимо съдействие за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата. След получаването на наградата Организаторът има право да я обяви на своя уебсайт и/или в профилите си в социалните мрежи.

Чл. 17. По преценка на Организатора връчването на наградите може да бъде публично събитие.
С участието си в Кампанията, всеки участник дава съгласието си, в случай че спечели някоя от наградите, да бъде сниман за рекламни цели във фото и/или видео материал както и техните имена и снимки да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Кампанията, без за това да е дължимо заплащане на хонорар.

Чл. 18. Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш участник не упражни правото си да получи спечелената награда, съгласно правилата и процедурата, посочени по-горе. Организаторът няма задължение да съхранява наградата за неограничен период. Организаторът не предвижда получаване на наградата на по-късен етап.

Чл. 19. Организаторът не е длъжен да осъществява каквато и да е комуникация с Участниците, които не са били посочени като победители, включително за това, че не са победители в Кампанията.

Чл. 20. Наградата не може да бъде заменяна, разменяна, не подлежи на предоговаряне и прехвърляне. Наградата не може да бъде заменена с паричната ѝ равностойност.

Чл. 21. Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими от печеливш участник във връзка със спечелената награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившия участник.

Чл. 22 Всеки Участник има право да се откаже от участието си в настоящата Кампания, като изпрати писмено уведомление до адреса на Организатора, посочен в Раздел I. Чл. 23. Наградата се предоставя от Организатора. Условията за използване на GiftCard са посочени в Общите условия, Тарифата и Политиките за GiftCard, публикувани на https://www.giftcards.eu/en/home .

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 23. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Кампанията на уебсайта на Организатора www.giftcards.eu.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Чл. 24. Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за „Участник“ загубва право на участие в настоящата Кампания.

Чл. 25. Организаторът има право да предприеме всички необходими мерки в случай на опит за измама на системата, злоупотреба или всякакви други опити, които биха могли да засегнат доброто име на Кампанията или доброто име на Организатора или неговите партньори.

Чл. 26. В случай на спор относно правото на участие в Кампанията, решението на Организатора е окончателно.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 27. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност за промоционални събития, която е налична на https://www.giftcards.eu/bg/privacy_policy

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 28. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел Публичност на кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

Чл. 29. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Чл. 30. В случай на прекратяване на кампанията по каквато и да е причина, на участниците не се дължи компенсация под никаква форма и стойност.

Чл. 31. Нищо в настоящите условия не обвързва Организатор и Участник в договорни отношения, различни от осъществяваната Кампания.

Чл. 32. Организаторът не носи отговорност за действията на участниците. Всеки участник носи отговорност за своите действия и изявления.

Чл. 33. Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш Участник в томболата за награда не може да получи наградата си поради това, че е самият печеливш участник е представил невярна/грешна или подвеждаща информация за себе си и/или в случай, че печелившият участник не е получил и/или потърсил своята кореспонденция и/или не може да бъде открит на посочения от него имейл адрес или не може да се установи контакт с него на посочените от него/нея средства за комуникация, както и поради каквато и да причина, която е извън контрола на Организатора.

Чл. 34. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточни данни, предоставени от Участника, както и не носи отговорност в случай, че Участникът не успее да участва в кампанията поради извънредни обстоятелства, като например непреодолима сила, непредвидими обстоятелства, проблеми в местната или глобалната интернет мрежа, услуги за връзка, предоставени от трети страни, както и всякакви други услуги, които са извън контрола на Организатора.

Чл. 35. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет ще бъде постоянен, навременен, сигурен и безпроблемен, доколкото това се дължи на обстоятелства извън контрола на Организатора.

Чл. 36. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в промоционалната кампания.

Чл. 37. При възникване на технически проблеми на Instagram страницата на Организатора обявяването на печелившите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

Организаторът моли всички Участници в томболата за награда стриктно да проверяват освен известията си, така и входящите си съобщения в социалните медии и тяхната директория за заявени съобщения за получени съобщения от Организатора. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на печеливш участник в томболата за награда. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срока, посочен по-горе в настоящите условия.

Чл. 38. Всякакви манипулации, опити за манипулации и използване на каквито и да било методи, които могат по някакъв начин да добавят регистрация за Кампанията "автоматично", и други подобни, са строго забранени. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Кампанията, определени с настоящите условия, ще бъде дисквалифициран от Организатора. Нарушаването на правилата включва всякакъв вид действия, които променят елемента на лично и индивидуално участие в Кампанията, и/или действия, които променят механизма на тази Кампания и/или неправомерно увеличават шансовете за печалба на определен Участник.

Чл. 39. Организаторът не носи никаква отговорност за преки или косвени вреди, които могат да произтекат от участието в Кампанията.

Чл. 40. Освен това организаторът не поема отговорност за:

a) Грешките в данните, предоставени от печелившия участник или участниците; за точността на данните за контакт отговарят единствено участниците. За по-голяма яснота Организаторът не поема отговорност за предоставените от победителя данни, които не отговарят на действителността, поради което той не може да получи наградата, нито за обработката на така предоставената информация. Ако се установи, че печелившият е предоставил неверни, погрешни данни, лицето няма да може да получи наградата, а ако я е получило, ще бъде задължено да я върне заедно с всички нанесени на Организатора вреди;

b) случаите, в които победителят не спазва условията за участие, подробно описани в настоящите Общи условия;

c) вредите, претърпени от всеки участник, посочен като победител, във връзка със спечелената награда;

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Кампанията, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел Публичност на Кампанията

Чл. 42. Всяка една промяна на сроковете на Кампанията, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на Организатора www.giftcards.eu.

Чл. 43. В случай на несъответствие между рекламните материали и настоящите Общи условия, предимство имат разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за евентуални графични грешки в комуникационните материали.

Чл. 44. В случай че наградата не може да бъде предоставена на печеливш участник, включително след като е направен опит за контакт с резерва, в съответствие с правилата на настоящите Общи условия, неполучената награда ще остане при Организатора, който има право да се разпорежда с нея, както намери за добре или в съответствие със собствените си интереси.

Чл. 45. В случай че определена разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, останалите разпоредби остават валидни, доколкото могат да предизвикат правни последици. Доколкото е възможно, нищожните условия се заменят с друга разумна разпоредба, която е годна да произведе действие и която съответства в максимална степен на целта на невалидните разпоредби.

Чл. 46. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да използва коментарите им по повод Кампанията в своите маркетингови материали.

Чл. 47. Участниците имат право да отправят своите жалби, свързани с тази Кампания до който и да е от посочените в чл. 1 контакти на Организатора. Организаторът ще отговори на жалбата в срок не по-късно от 7 работни дни

Чл. 48. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.

Чл. 49. Настоящите Общи условия на Кампанията „Най-сладкият подарък за Свети Валентин“ са в сила от 01.02.2024 г.