Политика за поверителност

В сила от: 26.07.2019

Последна промяна: 17.02.2020

Настоящата Политика за поверителност описва как събираме, използваме, обработваме и разкриваме информацията за Вас, включително лични данни, във връзка с достъпа Ви и използването на GiftCard Продукта.

Всяко недефинирано понятие в настоящата Политика за поверителност (като например “Електронни пари“ или „GiftCard“) има същото значение, каквото и в Общите условия за GiftCard или друг правен документ, регламентиращ ползването на GiftCard Продукта, към които настоящата Политика за поверителност е неразделна част.

Когато в настоящата Политика се споменава „ние“, „нас“ или „наш“, се има предвид Айкарт АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9009, Бизнес Парк Варна Б1, България, което носи отговорност за информацията за Вас, съгласно настоящата Политика за поверителност („Администратор на лични данни“).

За целите на настоящия документ GiftCard Продукт/ите се състоят от продукти, услуги, съдържание, функционалности, технологии или функции, както и всякакви свързани уебсайтове, приложения каквито биха могли да Ви бъдат предоставени от нас, онлайн платформи, медийни платформи или други онлайн възможности, посредством които ние предоставяме нашите платежни услуги и услуги по издаване на електронни пари.

Ние отдаваме изключително значение на защитата на личните данни на нашите клиенти. С настоящата Политика за поверителност ние Ви информираме за събирането, използването и обработването на личните Ви данни, когато кандидатствате, сключвате договор или използвате GiftCard Продукта и всички негови функционалности, включени в услугата, включително в нашия уебсайт giftcards.eu (наричан за краткост „Уебсайт“), Сметка за електронни пари и Карти.

GiftCard Продуктът е насочен както към потребители, така и за бизнес цели и може да се използва от физически или юридически лица. В случай, че Вие използвате GiftCard Продукта от името на юридическо лице, ние ще Ви третираме като упълномощено лице. Вие сте длъжни да ни разкриете информация, представляваща лични данни на представителите на юридическото лице, на служители, договорни представители, действителен собственик или друго трето лице, свързано с юридическото лице, съгласно правилата по-долу. Вие декларирате, че в случаите, когато предоставяте информация, касаеща което и да е трето лице освен Вас, Вие сте получили предварително съгласие от това лице да ни предоставите неговите лични данни.

Моля разгледайте Раздел 4.7 за контактни данни за Администратора.

Моля свържете се с нас в случай, че имате въпроси относно нашите практики за поверителност, които не са описани в настоящата Политика.

Това не е Рамков договор: за избягване на всякакво съмнение, настоящата Политика за поверителност не представлява „рамков договор“ по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар или което и да имплементиране на същата в законодателството на която и да е държава-членка на ЕС или ЕИП (включително, но не само националните законодателства, имплементиращи Директивата

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Информираме Ви, че има три основни категории информация, която ние събираме от Вас, разграничени на основанията, определени в Регламент 2016/679 и останалото приложимо национално законодателство.

1.1 Информация, която събираме, за да изпълним нашите законови задължения и за да предоставим GiftCard Продукти като част от договора ни с Вас

Когато използвате GiftCard Продукта ние изискваме и сбираме от Вас лични данни, посочени по-долу.

Тази информация ни е необходима, за да спазим регулаторните изисквания и за надлежно изпълнение на задълженията ни по договора ни с Вас. Без тази информация, ние не бихме могли да Ви предоставим GiftCard Продукта.

Информация при Регистрация и Използване на Профил. Когато се регистрирате за GiftCard Продукта, ние изискваме определена информация – лични данни, като:
o име, презиме и фамилия;
o дата на раждане;
o място на раждане;
o имейл адрес;
o националност;
o постоянен адрес;
o мобилен телефонен номер;
o документ за самоличност и цялата информация, съдържаща се в документа за самоличност;
o вид на документа за самоличност;
o дата на издаване;
o № на документа за самоличност;
o компетентния орган, издал документа за самоличност;

И всякаква друга информация, която може да изберем да събираме в нашите заявления за кандидатстване на нашия Уебсайт и която е необходима за Вашата идентификация и верификация.

GiftCard издаване при нашите фронт офиси или Агенти. Когато закупувате GiftCard Продукта на нашите фронт офиси или при наши Агенти, ние изискваме определена лична информация, като например:
o име, презиме и фамилия;
o дата на раждане;
o място на раждане;
o имейл адрес;
o националност;
o постоянен адрес;
o мобилен телефонен номер;
o документ за самоличност и цялата информация, съдържаща се в документа за самоличност;
o вид на документа за самоличност;
o дата на издаване;
o № на документа за самоличност;
o компетентния орган, издал документа за самоличност;

И всякаква друга информация, която можем.

Информация за верификация. В съответствие с нашите законови задължения по приложимото законодателство за превенция на прането на пари и финансирането на тероризма, ние сме задължени да верифицираме Вашата самоличност или самоличността на упълномощеното лице, което отваря сметката (в случай на юридическо лице, наричано за краткост „лице, отварящо сметката“)..

Ние спазваме тези свои задължения по всички допустими средства, в съответствие с приложимото законодателство за противодействие на изпирането на пари. Мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма могат да бъдат (неизчерпателно):
- копие на лична карта на физически лица, включително лица отварящи сметката (в случай на юридически лица)
- верификация на постоянния адрес чрез изпращане на GiftCard на съответния адрес
- Декларация от действителния собственик, в случай на юридически лица
- Информация относно корпоративната структура, собствеността, представителите и други подобни данни, в случай на юридически лица.

Данъчна информация. За да се съобразим с FATCA регулациите, ние сме задължени да събираме вашия Данъчен Идентификационен Номер („ДИН“), Държава, за която сте местно лице за данъчни цели и статус (активен или пасивен бизнес). Ние можем да бъдем задължени да споделим тази информация с компетентните надзорни данъчни органи.

Информация, свързана с преценка на риска и избягване на измами. За да изпълним законодателството за мерките против изпирането на пари и финансирането на тероризма, ние събираме лични данни, отнасящи се до Вас, като демографски данни или информация за установяване на измами, от трети страни – доставчици на услуги и/или партньори и я комбинираме с информацията, с която ние разполагаме за Вас.

Източник на доход, общ годишен оборот за сметката, информация за бизнес дейностите. За да изпълним приложимото законодателство за мерките против изпирането на пари и против финансирането на тероризма, ние събираме лични данни, свързани с източника Ви на доход или всякаква подобна информация за Вас, която би ни помогнала да предотвратим прането на пари и/или финансирането на тероризма.

Информация, свързана с Карта/ите. Ние събираме информация за Вашата Карти, които сме Ви издали. Информацията може да бъде: адрес за доставка, маскиран (Първи и последни 4 цифри) номер на карта (PAN), дата на издаване, дата на изтичане на валидността, IBAN или друг идентификатор на сметката, към която картата е свързана, валута, данни за извършваните трансакции, лимити, детайли за карти с изтекъл срок на валидност, СМС-и или друга комуникация, която картодържателят е получил или инициирал с нас, история на статуса на картата, дата на активация.

Информация за посещавания и информация за устройството. Ние събираме автоматично информация за влизане в Уебсайта и информация за устройството, което използвате, кога осъществявате достъп до GiftCard Профила. Тази информация включва освен всичко останало: детайли за това как сте използвали Уебсайта (включително дали е чрез интернет връзка, достъпна в приложения на трети страни), IP адрес, време, по което е осъществяван достъп, информация за хардуер и софтуер, информация за устройството, уникални идентификатори, данни за неизправности, данни за бисквитки и данни за интернет страници, които сте посетили или сте имали отношения преди или след ползване на Уебсайта. Ние събираме тази информация във връзка със законовото ни задължение да Ви предоставяме сигурни методи за контролиране на финансовите Ви активи и личните Ви данни.

Информация за трансакции. Ние събираме информация, свързана с трансакциите при използване на GiftCard Продукта , например, когато направите покупка от търговец, когато теглите пари в брой на каса или АТМ устройство, когато внасяте пари, когато обработваме трансакциите, извършени от Вас.

Информацията за трансакции може да включва детайли за платежния инструмент, който е използван, време и място на трансакцията, изпълнена от Вас, стойност на трансакцията, срок на валидност на платежния инструмент, имейл адрес, IBAN или друга информация идентифициране на сметката, Вашият адрес и други, свързани с трансакцията детайли.

Тази информация ни е необходима за надлежното изпълнение на задълженията ни по договорите, сключени с нас и за да Ви предоставяме GiftCard Продукта.

Информация за други участници – когато използвате GiftCard Продукта, ние събираме лични данни, които Вие ни предоставяте за останалите участници, свързани с трансакцията. Специфични данни за платежната услуга могат да включват:
o Издаване на GiftCard за трети лица: Когато поискате издаване на GiftCard Продукт за трето лице, ние събираме лични данни като например име, пощенски адрес, e-mail, телефонен номер за лицето, което ще бъде бенефициент на издадената GiftCard. Обхвата на лични данни относно това трето лице може да варира в резултат на Продуктите, които Вие използвате за да изпращате или дебитирате парични средства.
o Парични преводи от или към други Финансови институции: В случай, че използвате GiftCard функционалностите за да изпращате парични средства до сметки, поддържани от други Финансови институции, ние можем да съберем лични данни от Вас за насрещната страна или от насрещната страна за Вас, за да изпълним платежната трансакция или за да предоставим третата Финансова институция Вашите данни за верификация на самоличността. Това е наше правно задължение по Регламент 2015/847/.

1.2 Информация, която събираме с Ваше съгласие

Вие можете да изберете да ни предоставите дoпълнителна информация за Вас, за да получите по-добро потребителско обслужване, кoгато използвате GiftCard Продукта. Тази допълнителна информация ще се обработва на основание Вашето съгласие.

Допълнителна информация. Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна информация, в случай че попълните какъвто и да е допълнителен формуляр, извършите търсене, актуализирате или добавите информация към Вашия GiftCard Профил, отговорите на наши проучвания, участвате в наши промоции или използвате други функционалности на GiftCard Продукта.

1.3 Информация, която ние събираме при използването на GiftCard Продукта.

Когато използвате GiftCard Продукта, ние можем да събираме информация, включително лични данни за услугите, които използвате и това как ги използвате. Тази информация ни е необходими с оглед законовия ни интерес относно възможността ни да предоставяме и подобряваме функционалностите на GiftCard Продукта.

Информация за местоположение. Когато използвате определени характеристики на Уебсайта, ние събираме информация за Вашето точно или приблизително местоположение, определено според информация като IP адрес или GPS на мобилно устройство, за да Ви предоставим по-добра услуга. Повечето мобилни средства Ви позволяват да контролирате или да преустановите ползването на услугата за определяне на местоположението Ви за ползваните приложения от менюто с настройки на самото устройство. Ние също събираме тази информация дори когато не използвате приложението, ако такава връзка е предоставена посредством настройките или самото устройство. Законовото основание, на което обработваме подобна информация е идентификация на конкретни проблеми, свързано с местоположението (например проблеми при покритието за изпращане на СМС-и), както и друга информация за статистически цели, която ни помага да подобряваме Продуктите си.

Информация за потребление. Ние събираме информация за потреблението ви при използване на GiftCard Продукта, като например използване на приложения и функционалности и други. Легитимния интерес, на който основаваме това обработване на лични данни е събиране на данни за проблеми с системата (crash reports) и друга информация за статистически цели, която ни помага да подобряваме услугите си.

Бисквитки (Cookies) и подобни технологии. За повече информация за начина, по който използваме тези технологии, вижте нашата Политика за бисквитки (Cookies Policy).

Моля имайте предвид, че когато използване GiftCard Продукта, ние автоматично събираме част от личните данни, описани в разделите по-горе като например Информация за местоположението, Информация за влизане в персонализираната страница и информация за устройството, Бисквитки и подобни технологии, Информация за трансакции.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително Ваши лични данни, за да предоставим, разберем, подобрим и развием GiftCard Продукта, да създадем и поддържаме сигурна среда, за целите на нашия легитимен интерес и за да изпълним законовите си задължения.

2.1 Предоставяне на електронни пари и платежни услуги.

Ние обработваме тази информация на основание легитимния ни интерес да подобряваме GiftCard Продукта и услугата, предоставяна на потребителя и когато е необходимо за надлежното изпълнение на договора ни с Вас, както и за нуждите на спазване на приложимото законодателство.

2.2. Предоставяне, Подобряване и Разработване на Продукта.

Ние обработваме тази информация на основание нашия легитимен интерес за предоставяне на GiftCard Продукта, както и, където е необходимо за надлежното изпълнение на договора с Вас.

2.3 Създаване и Поддържане на сигурна среда.

Ние обработваме тази информация на основание нашият легитимен интерес за защита на GiftCard Продукта, за измерване надлежното предоставяне на услугата, съгласно сключения с нас договор и за съблюдаване на приложимото законодателство.

2.4. Предоставяне, персонализиране, измерване и подобряване на реклама и маркетинг.

Ние обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящия раздел на основание нашите легитимни интереси по отношение продуктите, които сте потърсили от нас и даденото от Вас съгласие при предприемане на маркетингови дейности, с които Ви се предлагат продукти и/или услуги, които може да представляват интерес за Вас. Вие имате правото на избор да се откажете от обработване на личните Ви данни за целите, описани по-горе, като по всяко време можете да възразите или да оттеглите съгласието си , без да е необходимо да заплащате каквито и да такси.

3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

3.1. С останалите членове на групата на Айкарт: ние може да споделяме личните Ви данни на с членове на групата от компании на Айкарт или на разширената ни група от компании, които са свързани помежду си с общ собственик или контролиращи лица, така че да можем да Ви предоставяме услугата, за която сте сключили договор или да управляваме риска, или да установяваме и предотвратяваме потенциални противозаконни и измамни действия и други нарушения на нашите политики и договори и за да управляваме наличността и свързаността на услугата и комуникациите, свързани с нея.

3.2. С трети лица – доставчици на услуги: ние може да споделяме личните Ви данни с трети лица – доставчици на услуги, които ни оказват съдействие при предоставяне и обслужване на GiftCard Продукта, осъществявайки функции от наше име и за наша сметка.

Примери за дейности, извършвани от трети лица – доставчици на услуги:

Тези доставчици имат ограничен достъп само до информацията, отнасяща се до Вас, необходима за изпълнение на техните задължения, възникнали по силата на договорите, сключени от наше име и за наша сметка и съгласно които ние сме юридически задължени да пазим и използваме тази информация само за целите, за които същата е била предоставена и в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

3.3. С други финансово институции, с които сме в договорни отношения и посредством които ние надлежно предоставяме Платежни услуги към нашите клиенти: тези финансови институции могат да използват тази информация само за да Ви предоставят по-широк обхват на възможности за извършване на трансакции. Такива могат да бъдат:

3.4. С други трети лица, участващи във Вашите трансакции при използване на GiftCard Продуктите, търговци и техните доставчици: Ние може да споделяме информация останалите участници във Вашите трансакции, включително други клиенти или платци/получатели, когато изпращате или получавате средства, както и търговци или техните доставчици на услуги, когато използвате Продукта за заплащане на стоки или услуги. Такава информация включва:

3.5.С други трети лица на основание легитимния ни интерес или позволено или в случай, че е необходимо по силата на закона: Ние може да споделяме информация, отнасяща се до Вас с други страни на основание нашият легитимен интерес или когато е позволено или се изисква от закона, включително:

С Ваше съгласие: Ние също споделяме Вашите лични данни и друга информация с Вашето съгласие или по Ваши инструкции.

В допълнение, ние може да предоставяме обобщена статистическа информация на трети страни, включително други търговци за това как, кога и защо потребителите посещават нашите сайтове и ползват нашите услуги. С тази информация няма да можете да бъдете идентифициран, нито пък ще предоставя информация за ползването Ви на GiftCard Продукта. Ние не разкриваме личните Ви данни на трети лица за целите на маркетинг без Ваше съгласие.

3.5. Обобщена Информация. Ние може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделния потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели.

3.6 Наблюдение

Ние може да наблюдаваме или записваме телефонни разговори, имейли, уеб чат, както и всякаква друга форма на комуникация с Вас, за спазване на законовите изисквания, сигурност, обслужване на клиентите или за целите на обучение. Когато посещавате нашите офиси, ССТV, системи за контрол на достъпа и/или други системи за наблюдение, които може да работят.

3.8 Прехвърляне на търговска дейност.

Ако някоя от компаниите, които предоставят GiftCard Продукта, участва в сливане, вливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, прехвърляне на портфолио, несъстоятелност, то ние можем да продадем, прехвърлим или разделим всичките си или част от активите си, включително Вашите лични данни, в изпълнение или във връзка с подобно прехвърляне (напр. due diligence процедура по предварително проучване). В такъв случай, Вие ще бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат прехвърлени на друго юридическо лице и/или станат предмет на различна Политика за поверителност.

4. Вашите права.

Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция пред Администратора чрез изпращане на съобщение от регистрирания Ви email за GiftCard Продукта до Айкарт. Моля имайте предвид, че при получаване на вашия e-mail ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок, в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

4.1 Управление на Вашата информация

Вие имате право да получите следното:

4.2 Изменение на неверни или непълни лични данни.

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни лични данни относно Вас (и които Вие не можете да актуализирате посредством онлайн достъп до GiftCard Профила).

4.3 Достъп до личните данни и Преносимост.

Вие имате правото да:

Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.

4.4 Съхранение на лични данни и изтриване.

Ние съхраняваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на договор между нас, както и за целите на спазване на приложимото право. Ако Вие не желаете повече да използваме Вашата информация за да Ви предсотавяме GiftCard Продукта, Вие можете да поискате да изтрием Вашата информация и да закрием Вашия GiftCard Профил и сметка, в случай, че той е в добро състояние, не е блокиран или по друг начин ограничен за целите на нормативно съответствие или управление на риска, съдебна заповед, постановление или друго императивно изискване от друг регулатор или каквато и да е друга причина, която може да ни забрани по силата на закон да затворим Вашия профил и сметка или да прекратим ползването Ви на Продукта. Тъй като Администраторът е регулирано Дружество за електронни пари, Администраторът е задължен по Директивата за платежни услуги и законодателството за мерките срещу изпирането на пари да пази Вашата информация за период от 5 години след прекратяване на правоотношението с Вас. Моля имайте предвид, че ако искате от нас да изтрием личните Ви данни:

4.5 Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.

В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай, че сте оспорвали точността на Вашата информация; (ii) В случай, че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай, че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай, че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

4.6 Възражение срещу обработката.

В определени юрисдикции, приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели (включително за профилиране), в случай, че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай, че Вие възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай, че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права. Моля имайте предвид, че Администраторът е регулирано Дружество за електронни пари и е задължено съгласно законодателството за мерките срещу изпиране на пари да извършва профилиране на риска на неговите клиенти при установяване на взаимоотношения и по време на съществуване на отношенията и това е наш легитимен интерес. В случай, че Вие желаете да преустановим обработката на Вашите лични данни за конкретни дейности, които са легитимни интереси за нас, Вие ще трябва да закриете Вашата сметка или ние може да бъдем принудени да спрем да Ви предоставяме някои или всички функционалности на GiftCard Продуктите.

Където Вашите лични данни се обработват за целите на маркетинг, Вие можете, по всяко време, да поискате от нас да преустановим обработката за целите на директен маркетинг като ни изпратите e-mail на някои от адресите по-долу.

4.7 Подаване на жалби.

4.7.1. На първо време Вие можете да опитате да решите спора като отправите мейл до съответния Администратор по настоящата Политика от регистрирания Ви мейл за Продукта:

4.7.2 В случай, че не сте доволен с отговора на Администратора на лични данни, Вие имате правото да отправяте жалби относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, пред компетентните органи по защита на личните данни:

Вие имате право да подадете жалба пред главния надзорен орган на Администратора – Комисията за защита на лични данни

Адрес:
София 1592
Бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2
e-mail: kzld@cpdp.bg

5. ФУНКЦИОНИРАЩИ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ

За да улесним функционирането ни в глобален мащаб, от нас може да се изисква да прехвърляме, съхраняваме и обработваме информацията, отнасяща се до Вас в нашата група от компании или доставчици на услуги, установени в Европа, Индия, Азия и Северна и Южна Америка. Приложимото законодателство в държавите там, може да се различава от законодателството, приложимо за Вашето местонахождение. Например информация, събрана в ЕИП може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана извън ЕИП за целите на настоящата Политика за поверителност. В случаите, когато прехвърляме, съхраняваме и обработваме Ваши лични данни извън ЕИП, ние предварително сме се уверили, че са взети подходящи предпазни мерки, които да осигурят адекватно ниво на защита.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

6.1 Защита на поверителността ЕС-САЩ и Швейцария-САЩ.

В случай, че ние сме разкрили каквато и да е част от Вашата информация извън ЕИП или до САЩ, ние ще съблюдаваме решенията за адекватно ниво на защита на личните данни, като например US Privacy Shield Framework или Swiss-US Privacy Shield Framework.

6.2 Други средства за осигуряване на адекватно ниво за защита на личните данни.

В случай, че лина информация е споделена с нашите свързани дружества или доставчици на услуги извън ЕИП и при липса на решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще осигурим, преди споделянето на Вашата информация с подобни свързани дружества или доставчици на услуги, наличността на необходимите мерки за адекватно ниво на защита на личните данни. Ние ще предоставим допълнителна информация относно мерките предприети за осигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни при поискване.

7. СИГУРНОСТ

Ние поемаме отговорност да осигурим, че Вашите лични данни са защитени, пазени в криптирана форма на сървъри, разположени в специални помещения в европейски юрисдикции клас А. За да предотвратим непозволен достъп или разкриване на информация ние поддържаме физически, електрони и процедурни защитни средства, които са в съответствие с приложимото законодателство за защита на непублични лични данни. След като веднъж сте осъществили достъп по персонализираната си страница, цялата интернет комуникация е защитена със SSL технология с висока степен на защита на сигурността (AES-256, 256 bit keys, certified by StartCom Ltd). Ние ограничаваме достъпа до вашата информация, посредством която бихте могли да бъдете идентифицирани, само до работници/служители, за които е необходима, за да Ви бъде предоставена услугата.

Ако знаете или имате основание да смятате, че данните Ви за достъп до GiftCard Профила или сметката Ви са изгубени, откраднати, присвоени или компрометирани по друг начин или в случай на действително или предполагаемо неоправомощено ползване на Вашите GiftCard Профил и сметка страница, моля свържете се с нас, следвайки инструкциите в Раздел „Свържете се с нас “ по-долу. Както ние сме задължение да осигуряваме сигурност на нашите системи и услуги, Вие носите отговорност за запазване сигурността на Вашата парола/и информацията за регистрация и достъп до персонализираната Ви страница, както и за удостоверяване актуалността и точността на личните данни, които ние поддържаме за Вас.

8. Може ли деца да използват нашите продукти ?

GiftCard Продуктите не са предназначени за физически лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други недееспособни физически лица. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18 години, ние незабавно ще я изтрием освен ако не сме законово задължени да запазим такава информация. Моля свържете се с нас, в случай, че считате, че погрешно или поради небрежност събираме информация от физически лица под 18-годишна възраст.

9. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност по всяко време, в съответствие с тази разпоредба. В случай, че извършим промени в настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме изменената Политика за поверителност GiftCard Уебсайта. Ако не сте съгласни с променената Политика за поверителност, вие можете да прекратите Договорите си с нас. Ако не упражните правото си да прекратите договорите с нас преди датата на влизане в сила на изменената Политика за поверителност, Вашето използване на GiftCard Продуктите ще бъде предмет на изменената Политика за поверителност.

10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно настоящата политика за поверителност или нашите практики за обработка на информация, можете да ни изпратите имейл от вашият регистриран имейл за персонализираната страница на имейлът, посочен в Раздел 4.

Известие за поверителност - Facebook   Instagram